Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Twitter Instagram Youtube Facebook eMail Delegats

Escrits

RESOLUCIÓ SLT/3719/2021, de 15 de desembre

RESOLUCIÓ SLT/3719/2021, de 15 de desembre, per la qual es fa públic l’encàrrec de gestió delDepartament de Salut als laboratoris de Biologia Molecular de Virus Entèrics i de Virus, Bacteris iProtozous d’Interès en Salut Pública i Seguretat Alimentària de la Universitat de Barcelona, en el marc del’ampliació del Programa temporal de vigilància SARS-CoV-2 en aigües residuals de Catalunyacorresponent als anys

Continua llegint

ANUNCI sobre l’oferta pública d’ocupació, exercici 2021.

De conformitat amb allò establert en la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estatper a l’any 2021, art. 19. Oferta d’Ocupació Pública per al 2021 i contractació de personal fix. Gestió de ServeisSanitaris procedeix a la publicació de la seva Oferta d’Ocupació Pública corresponent a l’exercici 2021, queconsta de 11 llocs de treball: 8 corresponents a

Continua llegint

RESOLUCIÓ SLT/3731/2021, de 16 de desembre

RESOLUCIÓ SLT/3731/2021, de 16 de desembre, per la qual s’adjudica un lloc vacant de cap de secció del’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, dependent de l’Institut Català de la Salut (convocatòriaCJ-Dr. Josep Trueta-01/2021). D’acord amb la Resolució SLT/954/2021, de 6 d’abril, de convocatòria per a l’assignació de les funcions de llocsvacants de cap de secció de l’Hospital Universitari de

Continua llegint

RESOLUCIÓ SLT/3730/2021, de 15 de desembre

RESOLUCIÓ SLT/3730/2021, de 15 de desembre, per la qual es fa pública la composició nominal delstribunals corresponents a la convocatòria per a l’assignació de les funcions de llocs vacants de cap deservei i de cap de secció de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, dependent de l’Institut Català de la Salut(convocatòria CJ-Vall d’Hebron-03/2021). De conformitat amb el que preveu la base 8

Continua llegint

RESOLUCIÓ SLT/3729/2021, de 15 de desembre

RESOLUCIÓ SLT/3729/2021, de 15 de desembre, de modificació de la Resolució SLT/2664/2021, de 25d’agost, que dona publicitat a la diligència de 23 d’agost de 2021, de la Comissió Tècnica de laconvocatòria única del concurs de trasllat obert i permanent de l’Institut Català de la Salut, publicada alDOGC núm. 8214, de 31.8.2020, per la qual es fan públics els resultats definitius

Continua llegint

RESOLUCIÓ SLT/3715/2021, de 16 de desembre

RESOLUCIÓ SLT/3715/2021, de 16 de desembre, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de concursespecífic, de dos càrrecs de comandament de la Subdirecció General d’Avaluacions Mèdiques de laDirecció General d’Ordenació i Regulació Sanitària del Departament de Salut (convocatòria de provisiónúm. SA/003/21).D’acord amb el que preveuen el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en untext

Continua llegint

L’EMA emet consells sobre l’ús de Paxlovid

L’EMA (agencia del medicament europeu) emet consells sobre l’ús de Paxlovid (PF-07321332 i ritonavir) per al tractament de la COVID-19 La revisió continua comença en paral·lel El comitè de medicaments humans ( CHMP ) de l’EMA ha emès un consell sobre l’ús de Paxlovid (PF-07321332 i ritonavir) per al tractament de la COVID-19. El medicament, que encara no està autoritzat a la UE, es pot

Continua llegint

RESOLUCIÓ SLT/3653/2021, de 7 de desembre

RESOLUCIÓ SLT/3653/2021, de 7 de desembre, per la qual es fa públic el Conveni de col·laboració entre elMinisteri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions (INSS) i l’Administració de la Generalitat de Catalunya,mitjançant el Departament de Salut, per al control de la incapacitat temporal durant el període del 2021 al2022.En data 6 d’abril de 2021, es va signar el Conveni de col·laboració

Continua llegint