Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Grup de treball estabilització, 4 de novembre de 2022

Grup de treball estabilització, 4 de novembre de 2022

    Reunió Grup de Treball sobre convocatòries d’estabilització

La proposta de l’empresa parteix de bases comunes acordades a la Comisión de Recursos Humans del Sistema Nacional de Salud.

Se’n farà una convocatòria única (pagant una sola taxa d’inscripció) per a les següents fases:

– 1ª Concurs de Mèrits, amb 5345 places. S’incorporarà la recuperació de places per taxa de reposició de la PESCO 2017, amb 1482 places.

– 2ª Concurs-Oposició ‘tou’, amb fase d’oposició no-eliminatòria, segons Ley de estabilización 20/2021, amb 2291 places.

– 3ª Concurs-Oposició ordinari, amb taxes de reposició 2019 a 2021 + OPE 2022: 1541 places inicialment previstes. Llavors, el sumatori inicial de fases de convocatòries fa un total de 10.659 places, de les quals 7636 han d’estar resoltes a termini màxim de desembre 2024.

PROPOSTA DE BASES DE CONVOCATÒRIA, PER PART DE L’ICS:

– CONCURS DE MÈRITS:

  • Temps treballat 70%; altres mèrits 30% restant. 0,75 punts / mes treballat ICS; 0,25 d’altres centres adm. Pública, fins topall de 70 punts. Això suposa 7,777 anys de temps treballat a l’ICS per fer el topall.
  • Altres mèrits (30%): 10 punts per participació en la darrera convocatòria de la mateixa categoria (màx. 10 anys anteriors); 10 punts per aprovat a fase d’oposició d’aquesta última convocatòria; nivell d’ACTIC més alt (1r nivell 1 punt, 2n nivell 3 punts, 3r nivell 5 punts); nivell de Català superior a l’exigit per la categoria: 5 punts.
  • Plantegen a més uns criteris de desempat en cas d’empatar amb les puntuacions resultants, consistents a: a) ocupar plaça a la mateixa categoria i servei en data de publicació de la convocatòria; b) qui tingui més temps d’experiència a la mateixa categoria i servei de salut; c) qui tingui més temps d’experiència a la mateixa categoria i diferent servei de salut.

Des de CATAC-CTS:

– Quant a l’experiència laboral / temps treballat, proposem atribució de 0,40-0,45 (ICS) i 0,15 (no-ICS) punts respectivament, per què la proposta de l’empresa desafavoreix treballadors/es més afectats per l’abús de temporalitat. L’arrel del plantejament de les convocatòries d’estabilització és resoldre un atzucac generat per l’excés i abús de temporalitat a les administracions públiques a l’Estat espanyol, sota amenaça de sancions per incompliments de legislació laboral UE des de l’any 1999. Llavors, es tracta de compensar els treballadors i treballadores públics més damnificats fins avui per la cronificació de la temporalitat i la precarietat. El temps en situació de temporalitat, per tant, ha de ser el que faci més pes a aquestes convocatòries extraordinàries.

– En conseqüència, no cal arribar a la situació d’haver de decidir sobre “criteris de desempat”: només l’antiguitat com a treballadors/es temporals ha de marcar aquesta selecció.

– Pel que fa als altres mèrits, l’ICS no pot exigir taxativament alts nivells d’ACTIC ja que no facilita aquesta formació,. Per tant, proposem treure de la baremació l’ACTIC de les convocatòries relacionades amb Llei 20/2021 d’estabilització, i demanem que no es menyspreen altres mèrits de formació segons categories.

-PROPOSTA PER LA FASE DE CONCURS-OPOSICIÓ “VIA ICETAZO”:

  • 60% nota d’oposició 40% mèrits.
  • Mèrits: 90% per temps treballat, 1 punt/mes (ICS) i 0,33 no-ICS (també fa el topall, entorn els 7,5 anys d’experiència laboral ICS; altres mèrits 10%.
  • Fase oposició no-eliminatòria, però s’ha d’aprovar amb la mitjana de les proves, amb el qual considerem que resta en dubte el caràcter no-eliminatori de la convocatòria.

CATAC-CTS manifestem que això no s’ajusta al que estableix la Ley 2/2021, i que es pot negociar fer una única prova i que aquesta no sigui eliminatòria. El plantejament parteix de la necessitat de fer més d’una prova per poder obtenir la mitjana, CATAC-CTS manifesta el seu rebuig.

– PROPOSTA DE BASES PER LA FASE CONCURS-OPOSICIÓ ORDINÀRIA PER TAXES DE REPOSICIÓ:

  • Posterior al tancament dels processos anteriors de concurs de mèrits i concurs-oposició no eliminatòria.
  • Amb reserva de % per al cupo de discapacitat.
  • Amb reserva del 20% per a Promoció Interna en el cas de les categories d’administratius i infermeria seria d’un 33%.
  • Seran les mateixes proves que per al procés d’estabilització, però amb caràcter eliminatori, amb criteris de baremació diferents.

Es tornarà a reunir el grup de treball el proper 14 de novembre per continuar amb la negociació.