Per una sanitat pública, universal i de qualitat

CATAC-CTS/IAC interposa un recurs contenciós administratiu

CATAC-CTS/IAC interposa un recurs contenciós administratiu

El Departament de salut mitjançant el ICS a fet la notificació al DOGC de la interposició d’un recurs contenciós administratiu per part del nostre sindicat CATAC-CTS/IAC.

Mitjançant aquest anunci, el director gerent de l’Institut Català de la Salut, Josep Maria Argimon i Pallàs, fa saber que el sindicat CATAC-CTS/IAC ha interposat un recurs contenciós administratiu amb el número de procediment abreujat 241/2020-A, davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, contra el Pacte de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat de regulació del sistema de selecció per al nomenament de personal estatutari temporalen l’àmbit de l’empresa pública Institut Català de la Salut, subscrit en data 22 de novembre de 2019 per la representació social Unió General de Treballadors (UGT), Metges de Catalunya (MC) i Sindicat d’Infermeria (SATSE) i per l’Institut Català de la Salut. Aquets anunci es publica en compliment del que disposa l’article 49 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en relació amb els articles 45.1.a) i 45.3 de la Llei39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, als efectes que serveixi de citació a les possibles persones interessades, les quals podran comparèixer, si així ho creuen oportú, davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, en el termini de 9 dies a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al DOGC, a la seu de l’òrgan judicial (Gran Via de les Corts Catalanes, 111, edifici I, 08075 Barcelona).

Barcelona, 12 de novembre de 2020