Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Pressa de possessió FEBRER 2023

Pressa de possessió FEBRER 2023

Pressa de possessió 

Un cop surti publicada al DOGC previst el 30 de Gener 2023 la Resolució d’adjudicació de places, la persona aspirant nomenada disposa del termini d’un mes comptador a partir de l’endemà de la publicació al DOGC per fer la presa de possessió, que es realitzarà a:

RRHH de la DAP corresponent

EN EL MOMENT DE LA PRESA DE POSSESSIÓ
Caldrà aportar els documents següents:

  • DNI
  • Núm. d’afiliació a la Seguretat Social (fotocòpia de carnet o de nòmina on consti el número)
  • Dades bancàries (en cas de nova incorporació a la Gerència)
  • Els aspirants NO PODRAN formalitzar la presa de possessió de la plaça en cas de trobar-se en situació d’Incapacitat Temporal. Hauran de sol·licitar una pròrroga del termini (contactant amb RRHH Hospital o Primària)
  • Certificat Mèdic oficial’. Només en cas de tenir intenció de demanar excedència a efectes del dia de la presa de possessió. La resta d’aspirants quedaran condicionats a l’acreditació de la capacitat funcional favorable que realitzarà la Unitat Bàsica de Prevenció.