Per una sanitat pública, universal i de qualitat

LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS CONVOCATÒRIA 100 – 2022

LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS CONVOCATÒRIA 100 – 2022

LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS CONVOCATÒRIA 100 – 2022

Resolució d’11 d’abril de 2023, per la qual es dona publicitat de la llista provisional de persones admeses i excloses de participar en la convocatòria dels processos selectius d’estabilització mitjançant els sistemes de concurs de mèrits i de concurs oposició, i del procés ordinari (taxes de reposició) pel sistema de concurs oposició, per proveir places bàsiques de personal estatutari de l’Institut Català de la Salut (codi identificació convocatòria 100).
De conformitat amb allò que preveu la convocatòria abans esmentada, publicada mitjançant resolució SLT/4154/2022, de 27 de desembre, d’aquesta Direcció Gerència, (DOGC núm. 8823, de 30.12.2022), modificada per la resolució SLT/185/2023, de 25 de gener (DOGC núm. 8842, de 27.01.2023) i corregida per la correcció d’errades publicada al DOGC 8879, de 21.3.2023; per la resolució SLT/440/2023 de 16 de febrer (DOGC 8857, de 17.02.2023), corregida per la correcció d’errades publicada al DOGC núm. 8866, de 2.3.2023; i per la resolució SLT/737/2023, de 2 març (DOGC núm. 8870 de 8.03.2023).

RESOLC: