Per una sanitat pública, universal i de qualitat

I per que no? Vaga

I per que no? Vaga

Des de la signatura del preacord del 3er Acord de la Mesa Sectorial que regula les retribucions del personal que treballa a l’ICS han estat moltes les reaccions de tots els actors implicats. Empresa i sindicats signants defensant les, suposades, bondats del pacte i una gran part de les persones que treballem a l’ICS veient amb estupor com ens volen prendre el pèl venent-nos un pacte que fomenta les desigualtats entre categories professionals i, inclús, entre treballadors de la mateixa categoria.

Com a sindicat CATAC-CTS no vam voler signar el pacte i vam cridar a la mobilització davant de tots els centres de l’ICS el passat 29 de novembre. Malgrat això l’ICS no es va sentir per al·ludit i va organitzar un webinar on l’únic que va aconseguir va ser confirmar que no és un pacte per a tots. Com sempre la culpa a Madrid, com sempre no hi ha diners i com sempre al final el que rep és el treballador.

És per això que CATAC-CTS convoca a la vaga a totes les categories laborals de l’ICS el propers 12 i 13 de desembre del 2023. Perquè no volem que aquest preacord acabi condemnant les nostres condicions laborals 4 anys més. Hem d’aconseguir que el

Govern no el signi i que accedeixi a renegociar les condicions d’aquest acord.

En paraules del mateix conseller (hi ha vídeos que ho demostren) aquest és un acord insuficient.

Des de fa dies circulen per la xarxa moltes càpsules informatives explicant parcialment l’acord. Per exemple s’incideix en l’augment salarial que tindrà una TCAI d’hospital que actualment cobri el complement específic nivell 1, però perquè ningú explica que la TCAI de primària pràcticament no tindrà millores salarials?

Però, per què CATAC-CTS va signar el 2n acord i es nega a signar el 3er? Perquè el 2n acord va repercutir de forma real en totes les categories laborals. Algunes de les millores que es van aconseguir van ser:

  • Reconeixement de tots els serveis prestats en qualsevol categoria.
  • Límit de 48 hores de jornada setmanal en Atenció Primària.
  • Reconeixement de l’aplicació del descans de 12 hores posterior a l’atenció continuada.
  • Inclusió de les treballadores socials en la carrera professional.
  • DPOs extensiu a tot el personal (inclosos interins i temporals).
  • Increment Complement Específic per personal d’hoteleria, TCAIs, Infermeres, Tècnics Superiors, Llevadores i Fisioterapeutes.
  • Complements de nova creació com són (de costa, de muntanya, de continuïtat assistencial, d’activitat complementària a partir dels 55 anys, de dedicació exclusiva o la indemnització per desplaçament).
  • Convocatòries d’ocupació bianuals.

Per contra el 3er acord genera augment de les desigualtats entre categories i, fins i tot, dins de les mateixes categories. És un acord classista que reparteix de forma desigual l’escàs pressupost dedicat a millorar les condicions laborals dels treballadors de l’ICS.

Un acord per desunir i que menysté gran part de les persones que treballen a l’ICS i que, com a sindicat, no podem permetre.

Anàlisi del 3er Acord:

Jornada laboral,  el 2006 amb la signatura del segon acord,  vam signar la jornada de 1599 diürna i 1445 nocturna. Al personal facultatiu metge la jornada era de de 1728 en jornada completa, el que suposava treballar 40 hores setmanals. Ara, amb el nou preacord passen a 1642, distribuïda en 4 mòduls de 7’5 hores i un mòdul de 4’5, o sigui 34’5 setmanals. Com pot ser que 1599 hores siguin 37’5 hores setmanals i 1642 siguin 34’5?.

Jornada complementària, s’incorpora l’obligatorietat de realitzar atenció continuada per a tots els col·lectius, fins ara era una cosa exclusiva de personal facultatiu metge per les guàrdies mèdiques. Els preus que s’estableixen per la jornada complementària és de vergonya, des de 13 euros una TCAI o el personal d’ofici a 19 una infermera. Deixa d’existir atenció continuada per serveis extraordinaris al 155% de l’hora ordinària i aquest complement és exclusiu per als festius intersetmanals.

S’estableix un complement d’exempció de guàrdies a partir dels 50 anys per al personal facultatiu metge. Exempció sol·licitada als 50, 55, i 60 anys amb un complement que va des de 2000 a 3000 euros. La resta de personal, tingui l’edat que tingui, haurà de continuar treballant cap de setmana, festius i/o guàrdies.

El complement de muntanya continua restringit només a personal mèdic i d’infermeria malgrat la resta de professionals estaran treballant en el mateix centres que aquests.

Complement d’exclusivitat. Es manté exclusiu per a metges i es millora, ara podran compaginar altres activitats i cobrar-lo sempre i quan no superin els 12500€ any. A la resta de personal no es contempla que el puguin cobrar malgrat horaris que fan molt complicat compaginar feines i que a infermeria se li fa signar un document conforme no treballa en altra empresa que rebi fons públics.

Carrera professional, s’incrementen els crèdits de formació per accedir a la carrera professional i passen a ser 7 en comptes de 5 per canviar de nivell.

L’increment de carrera que es fa és de vergonya, Tècnics superiors 120 euros anuals, 8’57 bruts al mes, 120 anuals per a TCAIs 8’50euros al mes bruts.

Funció administrativa, 300 euros a l’any per als grups A1 i A2, al grup C1 personal administratiu 0 d’increment, auxiliar administratiu 300 euros anuals (21 euros mensuals), zeladors i la resta del que era grup E 0 euros d’increment.

Personal facultatiu metge, 1000 euros d’increment lineal a partir del 2on nivell per a tothom.

Nivell de carrera Siscat, només es reconeix el que tenia concedit i no es tenen en compte els anys fora d’aquests. Si hom tenia 17 anys treballats al Siscat se li reconeixeran dos nivells de carrera professional i es “perdran” 6 anys de feina.

Reconeixement d’especialitats a infermeria

Cap reconeixement, increment de la carrera que s’utilitzarà per dividir encara més al col·lectiu. Augment de la infermera especialista i que presta serveis en el lloc de l’especialitat, i reconeixement en la carrera a les persones que tinguin un màster i que treballi a la unitat del màster. Li diuen especialitzada, deixen fora a gabinets, primària i consultes externes.

Infermera especialista (+1500€ any), infermera especialitzada (+1000€ any), resta d’infermeria CAP millora en la carrera professional. Les tasques? Les mateixes que les infermeres especialistes i especialitzades. Les oposicions? Conjuntes com es va veure a la p-2018 i es veurà en el procés d’estabilització.

Complement específic, un sol nivell el tercer per a  infermeres i TCAIs d’hospital. El que ja estava al tercer, 0 euros d’increment per aquest concepte. Zeladores passen a cobrar tothom el complement específic d’atenció a l’usuari, el que suposa un increment brut de 49 euros al mes.

Auxiliars administratives, 131 euros d’increment d’específic a l’any, 9’35 euros al mes bruts.

Complement específic de facultatius i d’infermeria de primària: s’eliminen els 4 trams de complement d’atenció primària i el complement de desplaçament i es deixa en només dos (rural i urbà) a part també es cobra el complement d’atenció domiciliària. Aquesta “millora” és relativa i desigual perquè en funció del tram de complements que estigués cobrant la professional la millora és major o menor. És a dir, aquest pacte no només distingeix entre categories, també fa diferències dins la mateixa categoria laboral creant greuges comparatius.

Plus en còmput anual. S’incorpora un complement al personal d’hospital i de Primària (personal ACUT) que treballa en torns de 7/7/10, que deixa fora a consultes externes, gabinets, quiròfans…

450 euros infermera, 300 TCAI, 200 zeladors i tècnic superior (anual).

Solapament, s’incorpora l’obligatorietat de fer el canvi de torn, situació que fins ara no era així. Pagament de 300 euros anuals per a infermeres de dia i 195 de nit. TCAIs la mitat d’aquests conceptes. El que suposa 1’31 euros bruts al dia per a una infermera que treballi en torn de 7/7/10, la resta no el cobra, i 0’65 cèntims bruts al dia TCAIs que treballi en tor de 7/7/10, no afecta a serveis que puguin treballar en torns diferents i no es faci jornada nocturna, malgrat que es faci el solapament.

DPOs, disminució en 500 euros la d’infermeria. Equiparació de la resta de categories amb la DPOs del conveni del SISCAT, de 150 a 200 euros de mitjana. El grup C2 no auxiliar administratiu cobrarà 1048 euros si és C2 auxiliar administratiu 1179, més disbarat encara.

La equiparació a la DPOs acordada al conveni del SISCAT amb la signatura de CCOO, UGT i SATSE és una autèntica vergonya. Amb la signatura del segon acord al 2006 ja vam acordar l’augment de les DPOS per tal d’incorporar uns imports equitatius per a cada col·lectiu. Ara, 17 anys després es baixa 500 euros a infermeres i amb la resta de col·lectius reparteixen la misèria.

Preu hora guàrdia d’atenció continuada: es millora la retribució del preu hora guàrdia en un 30%… al personal facultatiu. Al personal d’infermeria la puja és de 0,84€/hora en dia laborable i de 0,94€/hora en dia festiu o diumenge. A més cada vegada més es pretén que infermeria assumeixi el rol de de triatge i resolució de la demanda aguda als PAC per el que portaran el pes de les guàrdies, a un mòdic preu.

NO es contempla el pagament de les guàrdies a les vacances com SI que es cobra al SISCAT (per al que interessa ens igualen però aquest punt no els interessa). Tampoc es cobraran les guàrdies en cas d’enfermetat o accident no laboral. Si que s’abonaran en cas d’embaràs/ maternitat o paternitat però per exemple no en cas de patir un tumor. Recordar que les guàrdies són obligatòries llevat d’excepcions fins als 50 anys i que estan calendaritzades, a més tenen un pes important en la nòmina dels treballadors.

Complement de dedicació especial a favor d’infermeria: no és un complement. La infermera que el vulgui cobrar ha d’estar disposada a treballar dissabtes torn de nit o bé diumenges torn de dia en hospitals o Acuts a primària. A més s’han de fer un mínim de 43 hores any per tenir dret a aquest complement. Es paga l’hora a 35€ i ja ve inclosa la liquidació de les vacances. Aquest complement tal i com està redactat l’acord només afecta al personal d’hospital i al personal ACUT, així doncs es pot donar la paradoxa que en un mateix CAP treballin dues infermeres de l’ICS i cadascuna cobri l’hora guàrdia a un preu diferent havent de realitzar les mateixes tasques. Als hospital i ACUTs les jornades que es facin per aquest concepte no formaran part de la jornada ordinària. Fins ara els diumenges formava part de la jornada ordinària. Per tant es deixa de cobrar la jornada ordinària més el plus diumenge per poder cobrar aquest 35 euros.

Complement d’homologació al SISCAT per a infermeres, 2200 euros anuals en part pagat amb la reducció de 500 euros de DPOs.

TCAI a primària: s’apugen els complements específics de les TCAI d’EAPP i de les d’hospital (que no estiguin ja en el 3), són les úniques a les que només els repercuteix la minsa millora de la dpo i de la carrera professional. Un col·lectiu que ha entrat amb força a la primària des de la pandèmia i a les que cada vegada se’ls dona més responsabilitat en el funcionament dels centres.

Higienistes dentals a primària: només es millora la DPO.

Cap increment dels plusos de nits ni de dissabte ni diumenge. Pagament del plus del Nadal i Cap d’Any igual que ara, en canvi si que s’augmenta el plus d’aquests dies en l’atenció continuada.

Treballadores socials i nutricionistes, mantenen el mateix sou que infermeria i se li afegeix el complement d’homologació igual que a aquestes professionals. Se’ls redueix la DPO en 500€. No presenten cap més millora. Gran diferència de sou entre TSS de primària i d’Hospital.

Personal Gis a primària: mateixes condicions laborals que les d’hospital.

Resta de personal, no se’ls té en conta en aquest pacte amb el que continuen rebent les retribucions del 2n acord.

Doblatge, s’estableix un preu de doblatge per a medecina (300€) i infermeria de primària (160€) fomentant la idea que per cobrar més s’ha de treballar més i forçar l’auto cobertura.

Es segueix sense reconèixer les referències que les professionals realitzen als centres (espirometries, vacunes, pacient expert, laboratori…) i que és una sobrecàrrega per aquestes ja que moltes vegades ni tan sols tenen dret a alliberació d’hores per a poder realitzar les tasques.

Es continua deixant fora de la possibilitat de cobrar l’escreix per excés de càrrega laboral a la plantilla d’infermeria de primària trobant-se en indefensió ja que haurà d’assumir aquest treball extra sense ser retribuït a canvi.

En conclusió les suposades millores són escasses a la realitat i no ajuden a pal·liar la pèrdua de poder adquisitiu que es va iniciar amb les retallades i que va continuar amb l’acord de CCOO i UGT per la puja del sou del personal estatutari per sota dels nivells d’inflació amb el que malgrat algunes millores puntuals les nostres nòmines seguiran arrossegant les retallades almenys 4 anys més.

Millores més centrades en algunes categories laborals deixant de banda un gruix molt important (per número i perquè són necessaris per al dia a dia del funcionament dels centres) de professionals als que a penes se’ls millora la nòmina i el missatge clar i inequívoc que la persona que vulgui cobrar més ha de fer més guàrdies, treballar caps de setmana i festius i doblar, és a dir pretenen solucionar el dèficit de professionals pagant quatre duros al personal.

De la resta de temes, fons d’acció social, reduccions de jornada, permisos, tot es queda igual que al 2006.