Per una sanitat pública, universal i de qualitat

prova de coneixements de llengua castellana de la fase 1

Acreditació de l’exempció de la realització de la prova de coneixements de llengua castellana de la fase 1

D’acord amb el previst a la base 10 de la convocatòria de referència, per a les persones aspirants incloses en la FASE 1 i FASE 1 AMPLIADA que no tinguin la nacionalitat espanyola i que no estiguin exemptes de realitzar-lo, aquest tribunal qualificador,