Per una sanitat pública, universal i de qualitat

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT RESOLUCIÓ SLT/3291/2020, de 14 de desembre, per la qual s’adjudiquen llocs vacants de cap de servei en les institucions hospitalàries dependents de l’Institut Català de la Salut (convocatòria CJ-Vall d’Hebron- 06/19).

D’acord amb la Resolució SLT/2844/2019, de 7 d’octubre, de convocatòria per a l’assignació de les funcions
dels llocs vacants de cap de servei de Reumatologia i de Pediatria i les seves àrees específiques
(oncohematologia pediàtrica) de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron dependent de l’Institut Català de la Salut
(convocatòria CJ-Vall d’Hebron-06/19), publicada al DOGC núm. 7997 de 7.11.2019.
Vista la proposta d’adjudicació tramesa pel tribunal de selecció de la convocatòria que ja ha finalitzat les seves
actuacions;