Per una sanitat pública, universal i de qualitat

ANUNCI de convocatòria d’oferta pública d’ocupació de llocs de treball de fisioterapeuta, en règim de contractació laboral.

ANUNCI de convocatòria d’oferta pública d’ocupació de llocs de treball de fisioterapeuta, en règim de contractació laboral.

El Consorci Sanitari de Terrassa convoca per a la seva cobertura pel sistema de concurs de mèrits 3 places de
personal de Fisioterapeuta corresponents a l’oferta publica ordinària 2020 i extraordinària 2019-2021.

Les bases de la convocatòria es podran consultar al web del CST (http://cst.cat/atencio-al-ciutada/gestions-itramits/
treballa.aspx) a partir del dia de la publicació d’aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

Condicions generals:
Aquesta convocatòria es realitza a través del sistema de concurs de mèrits amb la possibilitat d’incorporar
també entrevistes i proves competencials per a la cobertura de 3 llocs de treball assistencials en règim de
contractació laboral fixa i amb la següent distribució per categories, jornades i centres de treball. La resta de
característiques de les places figura a les bases de la convocatòria.