Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Twitter Instagram Youtube Facebook eMail Delegats

Escrits

Informació Mesa Sectorial del 7 de maig de 2021

 L’ICS vol donar com a vàlid el llistat de la Borsa de Treball publicat el 15 d’abril CATAC-CTS/IAC, aprova el Pla d’Igualtat de l’Institut Català de la Salut La nostra organització ha signat, a la sessió de la Mesa Sectorial d’avui 7 de maig, el nou Pla d’Igualtat de l’ICS amb una vigència de 4 anys. Esperem que serveixi per

Continua llegint

ANUNCI de notificació en procediment pel qual es notifica a les possibles persones interessades la interposició d’un recurs contenciós administratiu d’una persona aspirant de la convocatòria DSI-Lliure- 2018. Mitjançant aquest anunci, el director gerent de l’Institut Català de la Salut fa saber que la persona aspirant identificada amb les inicials CMG, participant de la convocatòria amb núm. d’identificació DSI.LLIURE-2018, ha

Continua llegint

GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS

ANUNCI sobre la convocatòria extraordinària d’ocupació 2017-2019 i 2018-2020 i convocatòria ordinària d’ocupació 2018, 2019 i 2020. De conformitat amb allò establert a la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat de 2017, Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) procedeix a la publicació de la seva convocatòria extraordinària 2017-2019, per a l’estabilització d’ocupació temporal , que consta

Continua llegint

RESOLUCIÓ PDA/1271/2021, de 29 d’abri

RESOLUCIÓ PDA/1271/2021, de 29 d’abril, de nomenament de funcionaris del cos de titulació superior de laGeneralitat de Catalunya, inspecció de seguretat nuclear i protecció radiològica (grup A, subgrup A1). La Resolució PDA/2507/2019, de 25 de setembre, publicada al DOGC núm. 7977, de 9.10.2019, va aprovar lesbases reguladores de la convocatòria del procés de selecció per proveir 3 places del cos

Continua llegint

RESOLUCIÓ SLT/1282/2021, de 30 d’abril

RESOLUCIÓ SLT/1282/2021, de 30 d’abril, per la qual es dona publicitat a les subvencions concedides pelDepartament de Salut per al finançament a entitats privades sense afany de lucre per les actuacionsrealitzades en l’àmbit de la salut de la infecció per VIH/sida corresponents a l’any 2019. Atès el que disposen l’article 94.6 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel

Continua llegint

RESOLUCIÓ SLT/1281/2021, de 30 d’abril

RESOLUCIÓ SLT/1281/2021, de 30 d’abril, per la qual es dona publicitat a les subvencions concedides pelDepartament de Salut per al finançament a entitats privades sense afany de lucre per les actuacionsrealitzades en l’àmbit de la salut de prevenció i tractament de les drogodependències durant l’any 2019. Atès el que disposen l’article 94.6 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre,

Continua llegint