Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Recuperació 100% paga extraordinària retinguda del 2014

Es modifica l’article 2.1 del Decret llei 18/2021, de 27 de juliol, sobre l’increment retributiu per a l’any 2021 i la recuperació parcial de l’import de la paga extraordinària de l’any 2014 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:

“2.1 El personal del sector públic, inclosos els membres del Govern, alts càrrecs i personal directiu, que van deixar de percebre de forma efectiva durant l’exercici 2014 la quantia equivalent a l’import d’una paga extraordinària, paga addicional del complement específic o equivalent, percebrà, a la nòmina del mes de novembre de 2021, el 100% de l’import que va deixar de percebre en aplicació d’aquesta mesura de reducció retributiva.”