Per una sanitat pública, universal i de qualitat

PROU DISCRIMINACIONS AL PERSONAL

PROU DISCRIMINACIONS AL PERSONAL

Sr. Jordi Ara del Rey, Director Gerent de la Regió sanitària Metropolitana Nord
Sr. Joan Grau, Director de persones i desenvolupament
Sr, Isabel Andrés Martínez, Directora d’infermeria

Al personal d’infermeria que si li està oferint una nova contractació en règim d’interinitat per vacant, se li ha comunicat mitjançant mail el següent:

– Tal com vàrem informar, a partir del febrer 2022 passes a interina mantenint la normativa contractual d’eventuals(VAC, roda lliurances…).

Volem posar en el seu coneixement que això va en contra del que estableix tant l’Estatut Marc, Ley 55/2013 de 13 de desembre, com l’Estatut bàsic de l’empleat públic, decreto legislativo 5/2015 de 30 d’octubre.

L’estatut Marc estableix en el seu article 9, que els nomenaments de personal temporal poden ser d’interinitat o de personal eventual o de substitució.
El nombramiento de carácter interino se expedirá para el desempeño de una plaza vacante de los centros o servicios de salud, cuando sea necesario atender las correspondientes funciones”.

Per tant, el personal interí forma part de la plantilla estructural dels centres, no és personal eventual.

En conseqüència, és evident que al personal interí per vacant no se li pot aplicar el règim de personal eventual ja que la naturalesa de la seva contractació no és la mateixa, i perquè el mateix estatut marc diu que li són d’aplicació la mateixa normativa que al personal fix, o sigui que el règim de vacances, descansos, permisos graciables…, tenen elm mateix tractament que el del personal de plantilla fix.

L’Estatut bàsic de l’empleat Públic, diu el seu article 10 apartat 5 “Al personal funcionario interino le será aplicable el régimen general del personal funcionario de carrera en cuanto sea adecuado a la naturaleza de su condición temporal y al carácter extraordinario y urgente de su nombramiento, salvo aquellos derechos inherentes a la condición de funcionario de carrera”.

Les Sentències del tribunal Suprem de l’Estat espanyol com les de la justícia europea estableixen que per igual lloc de treball no es pot discriminar al personal interí del personal fix.

Per tant, la normativa d’aplicació al personal que presta serveis per a l’Administració estableix, amb claredat, que al personal que és interí per vacant la normativa d’aplicació en el seu règim de descansos, vacances, conciliació de la vida personal i laboral, lliurances, és la mateixa normativa d’aplicació que la del personal de plantilla fix, i per tant, no poden ser discriminats per un criteri que vol imposar les vacances i els dies de lleure, quan la mateixa norma estableix que són de lliure disposició.

A més d’això, volem manifestar també, el malestar patent dintre de la plantilla del nostre centre, pel tracte que està rebent contínuament. El nou personal interí es mereix un respecte, es mereix que li siguin respectats els seus drets laborals i a més, li sigui agraïda i reconeguda la seva tasca i dedicació durant tot aquest període de pandèmia. Al personal no se li pot dir amb 5 dies d’antelació que comencen les seves vacances, l’obligatorietat d’agafar 10 o 20 i posar un règim de lliurances de cap de setmana diferent a la resta. No tenim persones treballadores de primera de segona i de tercera.

Per tot això, exigim que es deixi sense efecte aquest tractament i al personal se li apliqui la seva normativa sense vulnerar els seus drets, tant laborals com personals, per la seva tasca i dedicació al nostre centre. Totes i cadascuna de les persones treballadores del nostre hospital som importants pel correcte funcionament del dia dia i la correcta assistència. Prou ja de maltractament a la plantilla del nostre centre, prou ja de faltes de respecte i de consideració als nostres professionals.

Sense la totalitat de persones treballadores aquest hospital ni estaria on està ara, ni seria el que és ara.

El personal de enfermería de Can Ruti denuncia los nuevos contratos de interinos