Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Informació de la Mesa Sectorial 29-7-2022

Informació de la Mesa Sectorial 29-7-2022

L’ICS no reconeix la falta de cobertura de professionals i diu que s’han incrementat les plantilles.

CATAC-CTS vam manifestar la falta de personal que estem patint a tots els centres, tant de primària com d’hospital, no tan sols de categories deficitàries, de tots els estaments. L’ICS diu que s’han incrementat les plantilles i no reconeix que això estigui succeint. Manifestem que la situació ja no es pot aguantar i que els professionals estem al límit.

Llei estabilització, l’ICS informa que totes les comunitats autònomes estan tenint reunions amb el ministeri per tal d’establir uns criteris que siguin els mateixos per a totes. En aquest moment falta per concretar quin temps treballat es tindrà en compte a la convocatòria si serà dintre del sistema nacional de salut o únicament els temps treballat a l’ICS, i si podrem presentar-nos a la comunitat autònoma que vulguem.
La llei preveu una única convocatòria amb un pagament únic de taxes, via extraordinària i via ordinària.

Via extraordinària, Barem de mèrits. Places d’abans del 01/01/2016.
Barem de mèrits + oposició no eliminatòria. Places de 01/01/2016 al 31/12/2017.

Via ordinària, Barem de mèrits + oposició. Places posteriors al 01/01/2018.
Concurs oposició 60/40% (oposició/mèrits).

CATAC-CTS demanem la màxima valoració del temps treballat, tant per la via extraordinària com per la via ordinària.

Estat de les convocatòries, ens passen la següent informació de l’estat de les convocatòries:

 

Es torna a aclarir que l’ordre de puntuació del llistat definitiu serà l’odre que s’utilitzarà, o bé per agafar hospital o per agafar S.A.P. El criteri de continuïtat assistencial s’utilitzarà una vegada escollida la S.A.P o l’Hospital.

Amb relació a la documentació a presentar una vegada s’hagi escollit la plaça, l’acreditació
de la capacitat funcional i de l’habilitació es farà càrrec la UBP de cada centre. S’enviarà pel correu corporatiu a cada persona una autoavaluació que serà certificada per les UBP’s. Pel que fa al certificat de penals, les persones que el tinguin vigent no farà falta que el tornin a presentar. Fem aquest aclariment davant les diferents informacions errònies que s’estan donant.

Del tema de les DPO’s, CATAC-CTS pregunta a sobre de la modificació que es va fer de la Instrucció de l’aplicació dels DPO’s, i en concret si continua vigent. L’ICS contesta que si, per tant les persones que concatenin contractes que sumin més de sis mesos tenen dret a cobrar DPO’s aquest 2022.