Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Instrucció 02/2022 Sobre els nomenaments de personal estatutari temporal

La regulació que la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut, feia sobre el personal estatutari temporal s’ha modificat de manera molt sensible amb l’aprovació del Reial Decret-llei 12/2022, de 5 de juliol.

Aquest fet fa necessari que es dicti una nova Instrucció per tal d’adequar els nomenaments de personal estatutari temporal de l’Institut Català de la Salut a la nova regulació aprovada.

En l’exercici de les funcions que m’atribueix l’article 10.e de la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l’Institut Català de la Salut, dicto la següent: