Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/3461/2023, d’11 d’octubre

RESOLUCIÓ SLT/3461/2023, d’11 d’octubre, per la qual es dona publicitat a l’Acord 64/2023, de data 29 de setembre, de la Comissió Executiva del Consell d’Administració de l’Institut Català de la Salut pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública per a l’exercici 2023 i la seva distribució per categories.

 

Atès que, en data 29 de setembre de 2023, la Comissió Executiva del Consell d’Administració de l’Institut Català de la Salut ha aprovat l’oferta d’ocupació pública per a l’exercici 2023 i la seva distribució per categories;

En ús de les atribucions que em confereix l’article 10.a de la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l’Institut Català de la Salut,