Per una sanitat pública, universal i de qualitat

PART ORAL DE CATALÀ A LA CONVOCATÒRIA AMB CODI D’IDENTIFICACIÓ 100

DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA DELS PROCESSOS SELECTIUS D’ESTABILITZACIÓ MITJANÇANT ELS SISTEMES DE CONCURS DE MÈRITS I DE CONCURS OPOSICIÓ, I DEL PROCÉS ORDINARI (TAXES DE REPOSICIÓ) PEL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ, PER PROVEIR PLACES BÀSIQUES DE PERSONAL ESTATUTARI DE L’INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT, PUBLICADA AL DOGC NÚM. 8823, DE 30.12.2022
(Codi identificació convocatòria 100)

Només podran realitzar la part oral de l’examen aquelles persones que van efectuar la part escrita el dia 30 de setembre de 2023.

Lloc: Centre Corporatiu de l’Institut Català de la Salut
Gran Via de les Corts Catalanes, 587
08007 Barcelona
Dies i horaris de realització de la part oral de la prova de coneixements de llengua catalana: