Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Publicació enllaç consulta detall puntuacions definitives concurs de mèrits de diverses categories de la fase 1

Publicació enllaç consulta detall puntuacions definitives concurs de mèrits de diverses categories de la fase 1

Una vegada publicats els resultats definitius del concurs de mèrits i ordre de classificació de diverses categories de la fase 1, mitjançant la diligència d’aquest tribunal de data 15 de gener de 2024.
De conformitat amb el que estableixen les bases de la convocatòria dels processos selectius d’estabilització mitjançant els sistemes de concurs de mèrits i de concurs oposició, i del procés ordinari (taxes de reposició) pel sistema de concurs oposició per proveir places bàsiques de personal estatutari de l’Institut Català de la Salut (codi identificació convocatòria 100), aquest tribunal qualificador,
ACORDA:
1. Publicar la ruta a seguir dins de l´SGRH perquè les persones aspirants relacionades a la diligència de 15 de gener de 2024 puguin consultar el detall de la puntuació definitiva del concurs de mèrits:
Accedir a l´SGRH amb el nom d´usuari (DNI) i clau
Seleccionar: Detall puntuació valoració definitiva de mèrits Fase 1
2. Modificar el punt 3 de la diligència d´aquest tribunal publicada el 15 de gener de 2024. On consta “dues persones aspirants” ha de dir “tres persones aspirants”.
3. Recordar que, de conformitat amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, contra les diligències que no posen fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant el director gerent de l’Institut Català de la Salut, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació de la diligència. En relació amb la diligència de 15 de gener de 2024, el termini d´interposició del recurs d´alçada finalitza el 15 de febrer de 2024.
En aplicació de l’article 85.1 del Decret 76/2020, de 4 d’agost, d’Administració digital, el recurs d’alçada s’ha de presentar de manera obligatòria a través del formulari electrònic “Interposició de recursos administratius contra actes de l’Institut Català de la Salut en matèria de personal” que trobareu a la pàgina web “Tràmits Gencat” o clicant l’enllaç següent:
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Interposicio_recurs_admon_contra_resolucions_ICS_materia_personal?category=70961641-b2c0-11e9-8dc5-005056924a59