Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Publicació resultats definitius del concurs de mèrits i ordre de classificació de diverses categories de la fase 1

Com podreu veure no hi ha les categories d’administratiu ni d’aux administratiu.
Com que hi ha rànquings més alts que les places ofertades, vol dir que els llistats contenen també la 1 ampliada.
Si rànquing és menor a places ofertades = l’enhorabona!!!

Una vegada revisades i resoltes les al·legacions presentades contra la valoració estimada provisional
de mèrits de la fase 1 publicada mitjançant la diligència d’aquest tribunal, de data 7 d´agost de 2023.
De conformitat amb el que estableixen les bases de la convocatòria dels processos selectius
d’estabilització mitjançant els sistemes de concurs de mèrits i de concurs oposició, i del procés ordinari
(taxes de reposició) pel sistema de concurs oposició per proveir places bàsiques de personal estatutari
de l’Institut Català de la Salut (codi identificació convocatòria 100), aquest tribunal qualificador,