Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Sindicatura de Comptes, informe de fiscalització 3/2020

Empreses públiques, els consorcis, les fundacions i les entitats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya.