Per una sanitat pública, universal i de qualitat

De modificació de la Instrucció 1/2008, de 21 de gener, sobre el procediment de fixació i avaluació d’objectius per a la percepció del complement de productivitat variable

De modificació de la Instrucció 1/2008, de 21 de gener, sobre el procediment de fixació i avaluació d’objectius per a la percepció del complement de productivitat variable

De modificació de la Instrucció 1/2008, de 21 de gener, sobre el procediment de fixació i avaluació d’objectius per a la percepció del complement de productivitat variable.

1. Es modifica l’apartat b) del punt 2 de la Instrucció 1/2008, sobre el procediment de fixació i avaluació d’objectius per a la percepció del complement de productivitat variable, que queda
redactat de la manera següent:
“b) Al personal temporal que ocupi una plaça reservada sempre que el nomenament sigui igual o superior a 6 mesos o que sigui previsible que pugui superar aquesta durada, i finalment la superi, dins de l’exercici subjecte a valoració.”
2. Es modifica el paràgraf quart del punt 2 de la Instrucció 1/2008, sobre el procediment de fixació i avaluació d’objectius per a la percepció del complement de productivitat variable, que queda redactat de la manera següent:
“Mantenen el dret a la percepció del CPV el personal inclòs en el punt c) que abans de la finalització de la vigència del seu nomenament mínim de 6 mesos passi a ocupar un lloc de treball estructural en virtut de nomenament interí o fix. En aquests casos la percepció del CPV dependrà del fet que la suma del període d’eventual i la d’interí o fix sigui igual o superior a 6 mesos.”
3. S’inclou una disposició addicional a la Instrucció 1/2008, sobre el procediment de fixació i avaluació d’objectius per a la percepció del complement de productivitat variable, amb el redactat següent:
“S’inclou dins de l’àmbit d’aplicació del complement de productivitat previst en aquesta Instrucció el personal eventual amb nomenaments concatenats subscrits, sense solució de continuïtat, a partir de l’1 de març i fins que les autoritats sanitàries aixequin totes les mesures de prevenció adoptades per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, la durada acumulada dels quals sigui com a mínim de 6 mesos en el mateix exercici anual.”
4. Aquesta Instrucció entrarà en vigor el mateix dia de la seva signatura.