Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ 1131/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 48/2020,

RESOLUCIÓ 1131/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 48/2020, de mesures de
caràcter organitzatiu en l’àmbit sanitari, social i de salut pública per fer front a la crisi sanitària provocada
per la COVID-19 i de modificació del Decret llei 30/2020, del 4 d’agost, i del Decret llei 41/2020, del 10 de
novembre.

Tram. 203-00073/12
Diputació Permanent
La Diputació Permanent, en la sessió tinguda el 13 de gener de 2021, ha debatut el Decret llei 48/2020, de l’1
de desembre, de mesures de caràcter organitzatiu en l’àmbit sanitari, social i de salut pública per fer front a la
crisi sanitària provocada per la Covid-19 i de modificació del Decret llei 30/2020, del 4 d’agost, i del Decret llei
41/2020, del 10 de novembre (tram. 203-00073/12), i ha aprovat la resolució següent, que, d’acord amb el
que estableix l’article 158.6 del Reglament del Parlament, s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.
Resolució
El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que estableixen l’article 64.2 de l’Estatut d’autonomia i l’article
158.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, valida el Decret llei 48/2020, de l’1 de desembre, de mesures de
caràcter organitzatiu en l’àmbit sanitari, social i de salut pública per fer front a la crisi sanitària provocada per
la Covid-19 i de modificació del Decret llei 30/2020, del 4 d’agost, i del Decret llei 41/2020, del 10 de
novembre.
Palau del Parlament, 13 de gener de 2021
Gemma Geis i Carreras
Secretària primera
Roger Torrent i Ramió
President