Per una sanitat pública, universal i de qualitat

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT ANUNCI de notificació en procediment

ANUNCI de notificació en procediment a les possibles persones interessades de la interposició d’un recurs
contenciós administratiu sobre la convocatòria amb número d’identificació ADM-PI-2016.

Mitjançant aquest anunci, el director gerent de l’Institut Català de la Salut fa saber que la persona aspirant
amb DNI 40323020-H ha interposat un recurs contenciós administratiu amb el número de procediment
abreujat 256/2020 davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Girona, contra la diligència del
tribunal qualificador de data 3 de desembre de 2019 que publica els resultats definitius del concurs de mèrits i
el resultat final del concurs oposició amb indicació del número d’ordre de classificació, corresponent a la
convocatòria ADM-PI-2016 publicada al DOGC 7993 de 21.12.2016.
Es fa públic en compliment del que disposa l’article 49 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, modificada per
diverses lleis posteriors, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en relació amb els articles
45.1.b), 45.3 i 45.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, i 58.2 i 58.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya, a efectes que serveixi de citació a les possibles persones
interessades, les quals podran comparèixer, si així ho creuen oportú, davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 3 de Girona en el termini de 9 dies a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest anunci, a la plaça de
Josep Maria Lidón Corbí, 1, de Girona (17001).
Barcelona, 20 de gener de 2021
Josep Maria Argimon i Pallàs
Director gerent