Per una sanitat pública, universal i de qualitat

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT RESOLUCIÓ SLT/163/2021, de 26 de gener,

RESOLUCIÓ SLT/163/2021, de 26 de gener, per la qual es fa pública la composició nominal de la ComissióTècnica prevista a la Resolució SLT/2099/2020, de 25 d’agost, de convocatòria única del concurs de trasllatobert i permanent previst a l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat per al desenvolupament de la línia 5.4del Pla d’ordenació de recursos humans de l’Institut Català de la Salut per al període 2016-2020, prorrogatfins el 31.12.2021 mitjançant la Resolució SLT/3514/2020, de 29 de desembre (DOGC núm. 8311, de8.1.2021), per a la potenciació dels processos de mobilitat voluntària

De conformitat amb el que preveu la base catorzena de la Resolució SLT/2099/2020, de 25 d’agost, deconvocatòria única del concurs de trasllat obert i permanent previst a l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitatper al desenvolupament de la línia 5.4 del Pla d’ordenació de recursos humans de l’Institut Català de la Salutper al període 2016-2020, prorrogat fins el 31.12.2021 mitjançant la Resolució SLT/3514/2020, de 29 dedesembre (DOGC núm. 8311 de 8.1.2021), per a la potenciació dels processos de mobilitat voluntària,

Resolc: