Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ d’11 de març de 2021,

RESOLUCIÓ d’11 de març de 2021,

RESOLUCIÓ d’11 de març de 2021, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord
de pròrroga de la ultra activitat i de modificació del Conveni col·lectiu de treball del Consorci Mar
Parc de Salut de Barcelona (codi de conveni núm. 08002612011994).
Vist el text de l’Acord de pròrroga de la ultra activitat i modificació parcial del Conveni col·lectiu
de treball del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, subscrit pels representants de l’empresa
i pels dels seus treballadors el dia 14 d’octubre de 2020 i de conformitat amb el que disposen els
articles 86.3 i 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre; l’article 2.1.a) del Reial
decret 713/2010, de 28 de maig; el Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i
determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya; el Decret 289/2016, de 30 d’agost, de reestructuració del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies, i altres normes d’aplicació,