Per una sanitat pública, universal i de qualitat

DECRET LLEI 13/2021, de 22 de juny,

DECRET LLEI 13/2021, de 22 de juny, pel qual es regula la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya i
el Registre de professionals sanitaris objectors de consciència, en desenvolupament de la Llei orgànica
3/2021, de 24 de març, de regulació de l’eutanàsia.

El president de la Generalitat de Catalunya, L’article 67.6.a) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya preveu que els decrets llei siguin promulgats, en nom del rei, pel president o presidenta de la Generalitat.

D’acord amb l’anterior, promulgo el següent