Per una sanitat pública, universal i de qualitat

LaResolució SLT/3020/2019, de 15de novembre

RESOLUCIÓ per la qual es fan públics els resultats definitius per a les sol·licituds de nivell 1, 2, 3 o 4 de carrera professional de l’lnstitutCatalà de la Salut per al personal facultatiu i diplomat sanitari, i per al personal de I ‘àrea sanitària de formació professional de grau superior i de grau mig i del personal de gestió i serveis.