Per una sanitat pública, universal i de qualitat

ORDRE EMT/138/2021, de 25 de juny

ORDRE EMT/138/2021, de 25 de juny, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals a
Catalunya per a l’any 2022.

Atès el que disposen l’article 170.1.l) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya; l’article 37 del Reial decret
legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, i el
Decret 177/1980, de 3 d’octubre, modificat pel Decret 17/1982, de 28 de gener, pel Decret 152/1997, de 25
de juny, i pel Decret 146/1998, de 23 de juny;

Atès l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, escoltat el Consell de Relacions Laborals, i en ús de les
atribucions que tinc conferides,