Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/1875/2021, de 14 de juny,

RESOLUCIÓ SLT/1875/2021, de 14 de juny, per la qual s’adjudica un lloc vacant de cap de secció en les
institucions hospitalàries dependents de l’Institut Català de la Salut (convocatòria CJ-Dr. Josep Trueta-
03/2020).

D’acord amb la Resolució SLT/2547/2020, de 13 d’octubre, de convocatòria per a l’assignació de les funcions
del lloc vacant de cap de secció de Medicina Intensiva (Unitat de Cures) de l’Hospital Universitari de Girona
Doctor Josep Trueta de l’Institut Català de la Salut (convocatòria CJ-Dr. Josep Trueta-03/2020) publicada al
DOGC núm. 8250, de data 20 d’octubre de 2020;
Vista la proposta d’adjudicació tramesa pel tribunal de selecció de la convocatòria, que ha finalitzat la seva
actuació;
Atès que s’han seguit tots els tràmits de procediment establerts reglamentàriament;
De conformitat amb el que preveu la base 10 de la convocatòria de referència,