Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Publicació de la llista definitiva de: persones admeses i excloses, destinacions sol·licitades, valoració dels mèrits al·legats i ordre de classificació

Publicació de la llista definitiva de: persones admeses i excloses, destinacions sol·licitades, valoració dels mèrits al·legats i ordre de classificació

DILIGÈNCIA DE LA COMISSIÓ TÈCNICA DE LA CONVOCATÒRIA ÚNICA DEL CONCURS DE TRASLLAT OBERT I PERMANENT, PUBLICADA AL DOGC NÚM. 8214, DE 31.8.2020, PREVISTA A L’ACORD DE LA MESA SECTORIAL DE SANITAT PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA LÍNIA 5.4 DEL PLA D’ORDENACIÓ DE RECURSOS HUMANS DE L’INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT PER A LA POTENCIACIÓ DELS PROCESSOS DE MOBILITAT VOLUNTÀRIA

EDICIÓ 2020 (Inscripcions presentades entre l’1.9.2020 i el 31.10.2020)

De conformitat amb allò que estableix la base 9 i la base 14.2 de la convocatòria única del concurs de trasllat obert i permanent, publicada al DOGC núm. 8214, de 31.8.2020, en concordança amb l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat per al desenvolupament de la línia 5.4 del Pla d’Ordenació de Recursos Humans de l’Institut Català de la Salut per a la potenciació dels processos de mobilitat voluntària, publicat al DOGC núm. 8070, de 24.2.2020.

Atès que mitjançant diligència d’aquesta Comissió Tècnica de data 8 de març de 2021, es va publicar la llista provisional de persones admeses i excloses de participar en la convocatòria, amb indicació de les destinacions sol·licitades i de la valoració provisional dels mèrits.

Una vegada finalitzat el termini per tal que les persones interessades poguessin interposar les al·legacions que consideressin oportunes contra l’esmentada llista provisional, aquesta Comissió Tècnica d’acord amb les seves funcions, previstes a la base 14.2 de la convocatòria, ha analitzat i resolt totes les reclamacions presentades en temps i forma, i en sessió efectuada el dia 29 de juny de 2021, ha finalitzat la resolució de les reclamacions i ha encarregat al secretari que doni publicitat dels resultats definitius de les persones admeses i excloses, amb indicació del motiu d’exclusió, així com també de les destinacions sol·licitades, la valoració definitiva dels mèrits i l’ordre de classificació final assolit a cadascuna de les destinacions sol·licitades per cada persona aspirant. També es dona publicitat de la llista de persones que han presentat la seva renúncia a continuar en aquest concurs de trasllat.

D’acord amb l’establert a la convocatòria única i a l’Acord referenciats a l’inici d’aquesta diligència, aquesta Comissió Tècnica considera oportú detallar seguidament les següents consideracions relacionades amb la resolució de les reclamacions: