Per una sanitat pública, universal i de qualitat

ORDRE ECO/142/2021, de 29 de juny,

ORDRE ECO/142/2021, de 29 de juny, per la qual es dicten les normes per elaborar els pressupostos de la
Generalitat de Catalunya per a l’any 2022.

La pandèmia de la COVID-19 ha impactat en tots els àmbits de la nostra societat. El que es va iniciar com una
crisi sanitària ràpidament es va convertir en una crisi econòmica i social. Les finances de la Generalitat de
Catalunya tampoc no han estat alienes a aquests impactes i s’han vist afectades tant pel que fa als ingressos
com a les despeses. Per la banda dels ingressos, s’ha produït la pèrdua d’ingressos vinculats a l’activitat
econòmica i de les mesures aprovades per reduir la càrrega impositiva. Per la banda de les despeses, el
pressupost s’ha hagut d’adaptar per atendre totes les emergències del 2020 i 2021, no només la sanitària i
sociosanitària, sinó també l’emergència educativa, social i econòmica. En l’àmbit sanitari i sociosanitari, les
despeses addicionals, fruit de l’impacte de la COVID-19, han estat quantificades en 2.000 milions d’euros l’any
2020 i, en l’àmbit econòmic, el Govern de la Generalitat ha destinat 2.800 milions d’euros en ajudes directes a
empreses, treballadors i treballadores autònoms, treballadors i treballadores i associacions, per compensar els
efectes de la COVID-19 des de l’inici de la pandèmia.