Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/2267/2021, de 16 de juliol,

RESOLUCIÓ SLT/2267/2021, de 16 de juliol,

RESOLUCIÓ SLT/2267/2021, de 16 de juliol, per la qual s’adjudica un lloc vacant de cap de secció de
l’Hospital de Viladecans dependent de l’Institut Català de la Salut (convocatòria CJ-Viladecans-01/2021).

D’acord amb la Resolució SLT/584/2021, de 2 de març, de convocatòria per a l’assignació de les funcions d’un
lloc vacant de cap de secció de l’Hospital de Viladecans dependent de l’Institut Català de la Salut (convocatòria
CJ-Viladecans-01/2021), publicada al DOGC núm. 8357, de 5.3.2021;

Vista la proposta d’adjudicació tramesa pel tribunal de selecció de la convocatòria que ja ha finalitzat les seves
actuacions;.