Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Twitter Instagram Youtube Facebook eMail WhathsApp Telegram Delegats

Escrits

Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Hospital Universitari Sant Joan de Reus

RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2021

RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2021 per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni
col·lectiu de treball de l’empresa Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM, de Reus, per l’any 2020
(codi de conveni núm. 43000332011994).

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM,
de Reus, subscrit per les parts negociadores en data 24 de febrer de 2021, i presentat per les mateixes
parts en data 11 de març de 2021 i 24 de maig de 2021, i de conformitat amb el que estableixen l’article
90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
l’estatut dels treballadors; l’article 2.1.a) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit
de convenis i acords col·lectius de treball, l’article 170.1 e) i j) de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol,
de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, i el Decret 289/2016, de 30 d’agost, de reestructuració
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, modificat pel Decret 234/2019, de 12 de novembre.

RESOLC:
1. Disposar la inscripció del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Hospital Universitari Sant Joan de
Reus, SAM, de Reus, per l’any 2020, en el corresponent Registre de convenis i acords col·lectius de
treball amb funcionament a través de mitjans electrònics dels Serveis Territorials del Departament
d’empresa i Treball a Tarragona.