Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/3087/2021, de 13 d’octubre

RESOLUCIÓ SLT/3087/2021, de 13 d’octubre, d’adaptació de nomenaments respecte de diversos llocs
singulars a l’estructura del Departament de Salut i a la modificació de la relació de llocs de treball.

Atesos el desplegament i la implementació del Decret 254/2021, de 22 de juny, de reestructuració del
Departament de Salut (DOGC núm. 8442, de 23.6.2021);