Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/3085/2021, de 13 d’octubre,

RESOLUCIÓ SLT/3085/2021, de 13 d’octubre, per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel
sistema de concurs específic, de dos llocs singulars de la Subdirecció General d’Avaluació i Inspecció
Sanitàries i Farmacèutiques de la Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitària (convocatòria de
provisió núm. SA/006/21).