Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ EMT/1099/2022, d’11 d’abril

RESOLUCIÓ EMT/1099/2022, d’11 d’abril, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord parcial de la Comissió negociadora del Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut (codi de conveni núm. 79100135012015). Feu clic per accedir a 1903277.pdf

Continua llegint

calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any 2023

Atès el que disposen l’article 170.1.l) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya; l’article 37 del Reial decretlegislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, i elDecret 177/1980, de 3 d’octubre, modificat pel Decret 17/1982, de 28 de gener, pel Decret 152/1997, de 25de juny, i pel Decret 146/1998, de 23 de

Continua llegint