Per una sanitat pública, universal i de qualitat

calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any 2023

Atès el que disposen l’article 170.1.l) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya; l’article 37 del Reial decret
legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, i el
Decret 177/1980, de 3 d’octubre, modificat pel Decret 17/1982, de 28 de gener, pel Decret 152/1997, de 25
de juny, i pel Decret 146/1998, de 23 de juny;
Atès l’article 30.7 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i en ús de les atribucions que tinc conferides,

Ordeno:

Article 1

a) Són festes laborals a Catalunya durant l’any 2023 les següents:

6 de gener, divendres
7 d’abril, divendres
10 d’abril, dilluns
1 de maig, dilluns
24 de juny, dissabte
15 d’agost, dimarts
11 de setembre, dilluns
12 d’octubre, dijous
1 de novembre, dimecres
6 de desembre, dimecres
8 de desembre, divendres
25 de desembre, dilluns
26 de desembre, dimarts

b) Al territori d’Aran, d’acord amb el Decret 152/1997, de 25 de juny, i el Decret 146/1998, de 23 de juny, que
modifiquen el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, sobre el calendari de festes fixes i suplents, la festa del dia 26
de desembre (Sant Esteve) queda substituïda per la de 17 de juny (Festa d’Aran).
c) De les tretze festes esmentades a l’apartat a) n’hi haurà una, a triar entre el 6 de gener (Reis), el 10 d’abril
(dilluns de Pasqua Florida), el 24 de juny (Sant Joan) i el 26 de desembre (Sant Esteve), que tindrà el caràcter
de recuperable. Les altres dotze seran de caràcter retribuït i no recuperable.

Article 2
A més de les festes esmentades, mitjançant una ordre d’aquest Departament, s’han de fixar dues festes locals,
retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments

Article 3
De conformitat amb el Decret 319/1993, de 28 de desembre, i en relació amb el que disposa l’article 30.7 de
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, el
calendari laboral anual té efectes com a calendari de dies inhàbils pel que fa al còmput de terminis
administratius a Catalunya.
Barcelona, 21 d’abril de 2022
Roger Torrent i Ramió
Conseller d’Empresa i Treball