Per una sanitat pública, universal i de qualitat

entre 17º i 27º C

CATAC-CTS Sempre amb tu!!
Ja som a les portes de l’estiu i com cada any, són moltes les incidències que apareixen en l’arrencada i posterior funcionament dels sistemes de refrigeració dels centres.

Els/les treballadors/es, molt sovint patim desconfort climàtic a conseqüència del mal o inadequat funcionament dels aparells de l’aire condicionat. Tots/es heu de saber que existeix una normativa  específica que ens empara.

Si es dóna el cas, podeu fer un comunicat de risc a la UBP i/o comunicar-ho al delegat de prevenció  per tal que ho transmeti al Comitè de Salut Laboral. Aquestes mesures cerquen forçar la ràpida actuació per solucionar el problema.

També teniu el dret de defensar-vos denunciant la falta de garanties per protegir la vostra salut i, en casos de risc greu, abandonar el treball.

Us adjuntem normativa relacionada.

REIAL DECRET 486/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.
BOE no 97 23/04/1997
Annex III: Condicions ambientals en els llocs de treball.

1) L’exposició a les condicions ambientals dels llocs de treball no ha de suposar un risc per a la seguretat i la salut dels treballadors.

2) Així mateix, i en la mesura del possible, les condicions ambientals dels llocs de treball no han de constituir una font d’incomoditat o molèstia per als treballadors. A aquest efecte, hauran d’evitar-se les temperatures i les humitats extremes, els canvis bruscs de temperatura, els corrents d’aire molestes, les olors desagradables, la irradiació excessiva i, en particular, la radiació solar a través de finestres, llums o envans de vidre.

3) En els locals de treball tancats hauran de complir-se, en particular, les següents condicions:

  1. a) La temperatura dels locals on es realitzin treballs sedentaris propis d’oficines o similars estarà compresa entre 17º i 27º C. La temperatura dels locals on es realitzin treballs lleugers estarà compresa entre 14º i 25º C
  1. b) La humitat relativa estarà compresa entre el 30 i el 70%, excepte en els locals on existeixin riscos per electricitat estàtica en els quals el límit inferior serà el 50%.
  1. c) Els treballadors no hauran d’estar exposats de forma freqüent o continuada a corrents d’aire la velocitat del qual excedeixi els següents límits:
  1. Treballs en ambients no calorosos: 0,25 m/s.
  2. Treballs sedentaris en ambients calorosos: 0,5 m/s.
  3. Treballs no sedentaris en ambients calorosos: 0,75 m/s.