Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Pensions i jubilació

Posted By: Berta 

https://revista.seg-social.es/-/as%C3%AD-quedan-las-pensiones-para-2022

Actualment l’edat d’assoliment de la jubilació amb ple dret és a 66 anys i dos mesos per les persones que hagin cotitzat menys de 37 anys i sis mesos i a 65 anys pels qui hagin treballat durant més temps.

Nou increment del període de càlcul de la base reguladora de la pensió:

Entre els plans del gobierno, a fi de satisfer les exigències de Brussel·les, destaca el nou increment de període de càlcul de la base reguladora de la pensió des dels 25 anys actuals fins als 35. S’especula que això podria representar una rebaixa aproximada d’un 9% de les noves pensions.

Recordem que aquest no és un escenari nou: El 1985: el període de càlcul de la base reguladora va passar de dos a vuit anys, el 1997 de vuit a quinze anys, des del 2011 i gradualment ha anat augmentant dels quinze als 25 anys, que finalment s’han assolit aquest 2022.

No sabem encara si aquesta vegada l’augment serà gradual o no. També queda el dubte de com s’articularà la possibilitat que va deixar entreveure el ministre en algunes declaracions, a fi d’atenuar la mesura, en el sentit que es deixaria escollir el període dels 25 anys més beneficiosos (En tot cas haurien de ser seguits); però això últim no està recollit al Plan Nacional de Reformas. Cal esperar per saber com quedarà…

https://transparencia.gob.es/servicios-buscador/contenido/normaelaboracion.htm?id=NormaEV03L0-20214301&lang=es&fcAct=Sun%20Mar%2006%2004:03:40%20CET%202022

Pensió màxima
Amb la revalorització anual a pensió màxima de jubilació augmenta 11,69 euros i queda en 2.819,1€.

Pensió mínima
Es millora la pujada de l’IPC i augmenta un 3%, quedant per a un perceptor que visqui sol en cobrarà 721,7 €

Jubilació anticipada
Existeixen tractaments diferenciats per a les jubilacions anticipades depenent de si són forçoses, en què les condicions aplicades són millors i les voluntàries, lògicament amb penalitzacions superiors, que seran les que més ens interessen com a treballadors d’una empresa pública.

Les condicions són estar dins dels dos anys anteriors a l’edat de jubilació ordinària (recordem 66 anys i dos mesos o 65 anys si és que hem superat els 37 anys i sis mesos de cotització) i haver depassat els 35 anys cotitzats. Si és necessari es pot computar com a temps cotitzat fins a un any pel servei militar o la prestació substitutòria.

Per desincentivar aquest avançament de les jubilacions es fixa una escala de reducció (sota) a aplicar a la base reguladora de la pensió, penalització que del gener del 2024 en endavant s’aplicarà directament a la pensió resultant, cosa que perjudicarà a tothom, però més encara a qui tingui una base reguladora més elevada que la pensió màxima, ja actualment això actua com tampó enfront de la reducció, si més no, parcialment.

Jubilació demorada
En cas que es vulgui es pot endarrerir l’edat legal de jubilació, en aquest cas es percebrà un complement econòmic que pot ser fix: Un quatre per cent anual per cada any cotitzat o bé un pagament únic en el moment de ja jubilació que estarà entre els 5.000 i 12.000 depenent dels anys addicionals cotitzats. També es podrà triar acollir-se a una gratificació combinada de les dues opcions.

Revalorització
Aquest 2022, les pensions han augmentat un 2,5% valor corresponent a l’increment de l’IPC mitjà entre desembre de 2020 i novembre de 2021.

Gestió privada dels nous fons de pensions

S’obre la veda, a partir d’ara l’estat inicia un procés de cessament parcial de la responsabilitat del pagament de les pensions; articulant un sistema paral·lel, de moment petit per allò que estem començant…

La provisió de fons estarà compartida entre treballadors i empresaris.

La gestió estarà en mans privades amb representació d’alguns sindicats per blanquejar, els hi cauran només les engrunes, així i tot, segur que seran molts diners, ja que en cas contrari no s’haurien avingut a entrar en aquest joc.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-10852

La pressió de les diferents plataformes de pensionistes ha estat potent amb manifestacions multitudinàries.
Les pensions són un pastís massa llaminer perquè bancs i d’altres entitats financeres no hagin usat tot el seu poder per poder posar el peu a la porta, que ningú dubti que si no els aturem entre tots, les seves intencions són anar molt més enllà.

 

Què va passar amb el Pla de Pensions?

https://www.catacctsiac.cat/?s=toledo