Per una sanitat pública, universal i de qualitat

DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA DEL PROCÉS SELECTIU PER PROVEIR PLACES BÀSIQUES DE LA CATEGORIA D’AUXILIAR D’HOTELERIA

DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA DEL PROCÉS SELECTIU PER PROVEIR PLACES BÀSIQUES DE LA CATEGORIA D’AUXILIAR D’HOTELERIA

En data 18 de juliol de 2022, mitjançant diligència del tribunal qualificador es va publicar la distribució de les 81
places objecte de la convocatòria així com es va obrir un termini perquè les persones aspirants, dacord amb la
ruta especificada a l’esmentada diligència, fessin l’elecció de destinació de Gerència Territorial, en laplicació
informàtica SGRH.

En data 6 de setembre de 2022, mitjançant diligència d’aquest tribunal qualificador es va publicar el resultat
provisional de ladjudicació de l’acte d’elecció de destinacions (Gerències Territorials), de les persones
aspirants que constava que havien realitzat, via telemàtica, l’elecció de com a mínim una gerència territorial, en
el termini previst en la diligència de data 18 de juliol de 2022, i s’obria un termini de 10 dies, del 7 de setembre
de 2022 fins el 20 de setembre de 2022, per tal que les persones aspirants poguessin presentar les al·legacions
que consideressin oportunes.

http://convocatories.ics.extranet.gencat.cat/fitxer/32758