Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESULTATS PROVISIONALS PER A LES SOL·LICITUDS DE NIVELL DE CARRERA PROFESSIONAL 2021

PEL QUAL ES FAN PÚBLICS ELS RESULTATS PROVISIONALS PER A LES SOL·LICITUDS DE NIVELL 1, 2, 3 ó 4 DE CARRERA PROFESSIONAL EN LA CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA PER AL PERSONAL FACULTATIU I DIPLOMAT SANITARI, I PER AL PERSONAL DE L’ÀREA SANITÀRIA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU SUPERIOR I DE GRAU MIG I DEL PERSONAL DE GESTIÓ I SERVEIS DE L’INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT.
Vistes les sol·licituds d’assignació del nivell 1, 2, 3 o 4 ordinari de carrera professional presentades pels professionals de l’Institut Català de la Salut en el procés corresponent a la convocatòria ordinària de l’any 2022 que fa referència al personal facultatiu i diplomat sanitari i al personal de l’àrea sanitària de formació professional de grau superior i grau mig i del personal de gestió i serveis, pel període de presentació de sol·licituds realitzades durant el mes de desembre del 2021.
Ja que l’apartat 6.1 del II Acord de Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut de 19 de juliol de 2006, aprovat per Acord de Govern de data 20 d’octubre de 2006, estableix els requisits i les condicions per a l’assoliment dels nivells sol·licitats en la carrera professional de l’ICS.
Ja que els apartats 6.1.2, 6.1.3 i 6.1.4 de l’esmentat Acord de Mesa Sectorial regulen les condicions generals per a l’accés a la carrera professional, així com la carrera professional dels professionals facultatius i diplomats sanitaris, i dels professionals de l’àrea sanitària de formació professional de grau superior i de grau mig (tècnics superiors i tècnics, actualment tècnics i auxiliars d’infermeria) i del personal de gestió i serveis de l’Institut Català de la Salut.