Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Publicació del resultat del 1r acte d ́elecció i la data, hora i lloc de l ́acte d ́adscripció de la convocatòria LLEVADOR/A LLIURE-2018

DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA DEL PROCÉS SELECTIU PER PROVEIR PLACES BÀSIQUES DE LA CATEGORIA DE DIPLOMAT/ADA SANITARI/ÀRIA ESPECIALISTA EN INFERMERIA OBSTÈTRICA I GINECOLÒGICA (LLEVADOR/A LLIURE2018) (SUBGRUP A2).
(Codi d ́identificació de la convocatòria LLEVADOR/A LLIURE2018. DOGC núm. 7691, de 23.8.2018)

Categoria: Diplomat/ada sanitari/ària especialista en infermeria obstètrica i ginecològica
Publicació del resultat del 1r acte d ́elecció i la data, hora i lloc de l ́acte d ́adscripció

De conformitat amb el que es va determinar mitjançant diligència de 29 de juny de 2022 d’aquest
tribunal qualificador, i d’acord amb allò que estableix la base 10 de la convocatòria referenciada i la
base 7 de les bases generals que regulen els processos selectius per a l’accés a la condició de
personal estatutari de l’Institut Català de la Salut, Resolució SLT/2411/2015, de 21 d ́octubre (DOGC
núm. 6988, de 2.11.2015), modificada per les Resolucions SLT/55/2018, d’11 de gener (DOGC núm.
7542, de 24.1.2018), SLT/1236/2018, de 18 de maig (DOGC núm. 7643, de 15.6.2018) i
SLT/1514/2018, de 2 de juliol (DOGC núm. 7657, de 5.7.2018), aquest tribunal qualificador,