Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Publicació de nou dels resultats finals del concurs oposició amb indicació del número d’ordre de classificació convocatòria DSI LLIURE-2018

DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA DEL PROCÉS SELECTIU PER PROVEIR PLACES BÀSIQUES DE LA CATEGORIA DIPLOMAT/ADA SANITARI/ÀRIA EN INFERMERIA (DSI LLIURE-2018) (SUBGRUP A2)

Atès que s’ha detectat una errada relativa a les dades del DNI emmascarat que consta a l’annex 2 de la relació dels resultats finals del concurs oposició amb indicació del número d’ordre de classificació final assolit per a cada persona aspirant, publicat en la diligència de 16 de desembre de 2022, aquest tribunal qualificador
A C O R D A:
1r. Donar publicitat de nou dels resultats finals del concurs oposició, amb indicació del número d’ordre de classificació final assolit per cada persona aspirant, d’acord amb la llista que figura a l’annex 1 d’aquesta diligència, els quals substitueixen a tots els efectes els publicats en l’annex 2 de la diligència de 16 de desembre de 2022.
2n. Confirmar la resta d’informació que consta en la diligència d’aquest tribunal qualificador, de data 16 de desembre de 2022.
Barcelona, 19 de desembre de 2022