Per una sanitat pública, universal i de qualitat

S’aprova l’oferta d’ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per al 2022.

ACORD GOV/276/2022, de 20 de desembre.

L’article 33 de la Llei 1/2021, del 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022, estableix que les ofertes d’ocupació pública i els instruments de gestió similars s’han d’aprovar en funció de les disponibilitats pressupostàries i de conformitat amb els preceptes de caràcter bàsic que s’estableixin. Així mateix, autoritza el Govern a acumular la taxa de reposició entre sectors i col·lectius que es determinin.

La Llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2022, fixa la taxa de reposició d’efectius en un màxim del 120 % en determinats sectors que l’article 20.u.3 identifica com a prioritaris, mentre que per a la resta de sectors no identificats fixa la taxa, amb caràcter general, en un 110

%. Per als cossos de policia la taxa de reposició es fixa en el 125 %.

L’oferta d’ocupació pública per a l’any 2022, per bé que no sigui específica d’estabilització de l’ocupació temporal, esdevé un instrument idoni i necessari que ha de contribuir a assolir l’objectiu final prioritari de situar la taxa de temporalitat en places estructurals per sota del 8 % a data 31 de desembre de 2024, d’acord amb les exigències de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

En aquest sentit, esdevé necessari orientar l’oferta d’ocupació pública específicament a la cobertura de les necessitats prioritàries en aquest moment, en la mateixa línia que les darreres ofertes públiques d’ocupació que estan en fase d’execució. Aquesta oferta d’ocupació pública és l’ordinària de l’any 2022, per contraposició a l’oferta d’ocupació pública d’estabilització, aprovada per l’Acord del Govern GOV/105/2022, del 24 de maig, i s’adreça principalment a avançar en la reducció de l’índex de temporalitat estructural en l’ocupació pública, a la tecnificació de les plantilles i al reforç d’aquells sectors que es consideren prioritaris i essencials.

L’article 59 del text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, regula la garantia de la promoció interna, i l’article 60 habilita la possibilitat que, si el nombre d’aspirants que superen els processos selectius que s’aprovin en execució de l’oferta d’ocupació pública és inferior al de places convocades en algun dels torns, el nombre resultant de vacants es pugui incorporar del torn de promoció interna al torn lliure i a l’inrevés.

De conformitat amb la normativa bàsica aplicable s’estableix una reserva de, com a mínim, el 7 % del total de places ofertes perquè les cobreixin persones amb discapacitat i el 2 % d’aquestes places s’han de reservar per a aquelles persones que acreditin discapacitat intel·lectual.

Els departaments de la Generalitat de Catalunya han efectuat la proposta d’oferta d’ocupació pública corresponent i el Departament d’Economia i Hisenda ha emès l’informe favorable.

De conformitat amb l’article 20.tres.1 de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2022, en aquesta oferta s’autoritza l’acumulació de la taxa de reposició de sectors prioritaris i no prioritaris en determinats sectors qualificats com a prioritaris, principalment a la taxa de reposició del Cos de Mossos d’Esquadra.

Així mateix, s’ha donat compliment al que determina l’article 37.1.l del text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que fa al tràmit de negociació sindical, i la Comissió Tècnica de la Funció Pública ha emès l’informe favorable en compliment del que disposa l’article 7 del text únic de la Llei de la funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Finalment, escau modificar la referència a les 240 places de categoria de bomber/a l’escala bàsica del Cos de Bombers en l’annex I de l’Acord GOV/207/2021, de 21 de desembre, pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2021, atès que, des de l’1 de gener de 2022 i en virtut de l’article 50 de la Llei 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic, s’ha suprimit la categoria de bomber/a de l’escala bàsica i la categoria d’accés al Cos de Bombers de la Generalitat passa a ser la de bomber o bombera de primera de l’escala tècnica.

De conformitat amb els articles 5.c i 6.1.c del text únic de la Llei de la funció pública de l’Administració de la

Generalitat de Catalunya i a proposta de les persones titulars dels departaments de la Presidència, Interior, Educació i Salut, el Govern

 

Acorda:

—1. Aprovar l’oferta d’ocupació pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya d’un total de 6.133 places.

—2. Autoritzar el Consell d’Administració de l’Institut Català de la Salut a aprovar una oferta d’ocupació pública de fins a un màxim de 1.541 places per al personal estatutari dels serveis de salut, distribuïdes en els cossos i especialitats que corresponguin.

—3. Les 4.592 places restants es distribueixen d’acord amb el següent:

 1. 852 places del sector de personal d’administració i serveis (personal funcionari d’administració i tècnic i personal laboral del VI conveni col·lectiu únic), que es consignen en l’annex 1 d’aquest Acord, especificades en cossos i escales de personal funcionari i en categories professionals de personal laboral.
 2. 740 places de cossos docents no universitaris i de personal laboral docent del VI conveni col·lectiu únic del Departament d’Educació, que es consignen en l’annex 2 d’aquest Acord, especificades en cossos de personal docent no universitari i en categories de personal laboral.

—4. Autoritzar l’acumulació de 83 places que integren la taxa de reposició del Cos de Bombers a la taxa de reposició del Cos d’Agents Rurals; 6 places que integren la taxa de reposició del Cos de Bombers a la taxa de reposició del Cos de Mossos d’Esquadra; 778 places que integren la taxa de reposició del sector de personal d’administració i serveis a la taxa de reposició del Cos de Mossos d’Esquadra.

—5. En els annexos d’aquest Acord també es concreten, en els termes que disposa la normativa aplicable, les places que s’han de proveir mitjançant promoció interna, així com les reservades per a les persones que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitat i les adreçades a persones amb dificultats d’integració laboral per raó de la seva capacitat intel·lectual.

—6. La resolució de les convocatòries derivades d’aquesta oferta comporta, quan la plaça que hagi estat objecte d’oferta estigui ocupada interinament, el cessament de la persona que l’ocupa, que s’ha de produir en prendre possessió el personal funcionari o laboral fix de nou accés.

—7. Les convocatòries derivades d’aquesta oferta s’han d’executar en el termini màxim de tres anys i s’ha de fer difusió d’aquesta publicació oficial, i dels actes que se’n derivin, a través de l’e-tauler i del web corresponent. Els òrgans convocants han de vetllar perquè la publicitat de les convocatòries, les seves bases i les informacions que afectin el desenvolupament dels processos selectius s’ajustin a la normativa vigent en matèria de transparència i de protecció de dades personals.

—8. Els tribunals qualificadors de les convocatòries de processos selectius derivades d’aquesta oferta d’ocupació pública actuaran sota els principis d’agilitat i transparència, i deixaran constància en les actes de qualsevol acord que afecti les qualificacions atorgades a les persones aspirants. Així mateix, abans de la realització de les proves o els exercicis, faran públics els criteris de valoració i correcció que siguin aplicables i no estiguin expressament establerts a les bases de la convocatòria. Les convocatòries impulsaran una representació paritària de dones i homes en la composició dels tribunals qualificadors.

—9. Les convocatòries de processos selectius derivades d’aquesta oferta establiran l’obligatorietat de presentar

CVE-DOGC-A-22354224-2022

per mitjans electrònics les sol·licituds de participació i documentació, així com els escrits d’impugnació, de conformitat amb l’article 85 del Decret 76/2020, de 4 d’agost, d’Administració digital. Les convocatòries també podran establir l’obligatorietat d’emprar mitjans electrònics en els tràmits relatius a l’adjudicació de places.

 

—10. Modificar, en allò que fa referència al Cos de Bombers de la Generalitat, l’annex I de l’Acord GOV/207/2021, de 21 de desembre, pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2021, que queda redactat de la manera següent:

“Cos de Bombers de la Generalitat, escala tècnica, categoria de bomber o bombera de primera (grup C, subgrup C1)

Total de places: 240”

—11. Aquest Acord té efectes a partir de la data de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Barcelona, 20 de desembre de 2022

Xavier Bernadí Gil Secretari del Govern

 

 

Annex 1

 1. Personal funcionari
 • Cos de Mossos d’Esquadra, escala bàsica, mosso/a de la Generalitat de Catalunya (grup C, subgrup C1) Total de places: 850
 • Cos de Mossos d’Esquadra, inspector/a de l’escala executiva (grup A, subgrup A2) Total de places: 30
 • Cos de Bombers, escala tècnica, bomber/a de primera (grup C, subgrup C1) Total de places: 230
 • Cos d’Agents Rurals, escala bàsica, agent (grup C, subgrup C1) Total de places: 100
 • Escala superior d’administració general del cos superior d’administració (grup A, subgrup A1) Total de places: 46

Oferta de places condicionada a l’aplicació de l’apartat 2 de la disposició transitòria segona del Decret llei 14/2022, de 8 de novembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat, de foment de la promoció interna i d’agilització de la cobertura de llocs de treball amb persones funcionàries de carrera.

 • Cos d’advocacia de la Generalitat de Catalunya (grup A, subgrup A1) Total de places: 2

Oferta de places condicionada a l’aplicació de l’apartat 2 de la disposició transitòria segona del Decret llei 14/2022, de 8 de novembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat, de foment de la promoció interna i d’agilització de la cobertura de llocs de treball amb persones funcionàries de carrera.

 

CVE-DOGC-A-22354224-2022

 • Escala superior d’administració general del cos superior d’administració – àmbit funcional d’execució penal (grup A, subgrup A1)

Total de places: 7 Torn lliure: 5

Torn lliure, reserva per a persones amb discapacitat: 2

 • Cos de titulació superior, psicologia – àmbit funcional d’execució penal (grup A, subgrup A1) Total de places: 51

Torn lliure: 41

Torn lliure, reserva per a persones amb discapacitat: 10

 • Cos de diplomatura, educació social – àmbit funcional d’execució penal (grup A2, subgrup A2) Total de places: 38

Torn lliure: 30

Torn lliure, reserva per a persones amb discapacitat: 8

 • Cos de diplomatura, treball social – àmbit funcional d’execució penal (grup A2, subgrup A2) Total de places: 16

Torn lliure: 12

Torn lliure, reserva per a persones amb discapacitat: 4

 • Cos de tècnics d’especialistes, grup de serveis penitenciaris – àmbit funcional d’execució penal (grup C, subgrup C1)

Total de places: 32 Torn lliure: 18

Promoció interna: 14

 • Cos d’intervenció de la Generalitat, escala superior d’intervenció (grup A, subgrup A1) Total de places: 8

Torn lliure: 3

Torn lliure, reserva per a persones amb discapacitat: 1 Torn de promoció interna: 3

Torn de promoció interna, reserva per a persones amb discapacitat: 1

 • Cos d’intervenció de la Generalitat, escala tècnica de control i comptabilitat (grup A, subgrup A1) Total de places: 33

Torn lliure: 13

Torn lliure, reserva per a persones amb discapacitat: 5 Torn de promoció interna: 10

Torn de promoció interna, reserva per a persones amb discapacitat: 5

 • Cos de titulació superior, arquitectura (grup A, subgrup A1) Total de places: 37

Torn lliure: 15

Torn lliure, reserva per a persones amb discapacitat: 5

 

CVE-DOGC-A-22354224-2022

Torn de promoció interna: 12

Torn de promoció interna, reserva per a persones amb discapacitat: 5

 • Cos de titulació superior, biologia (grup A, subgrup A1) Total de places: 10

Torn lliure: 8

Torn lliure, reserva per a persones amb discapacitat: 2

 • Cos de titulació superior, metge/essa avaluador (grup A, subgrup A1) Total de places: 17

Torn lliure: 14

Torn lliure, reserva per a persones amb discapacitat: 3

 • Cos de titulació superior, planificació lingüística (grup A, subgrup A1) Total de places: 9

Torn lliure: 8

Torn lliure, reserva per a persones amb discapacitat: 1

 • Cos de diplomatura, arquitectura tècnica (grup A, subgrup A2) Total de places: 20

Torn lliure: 16

Torn lliure, reserva per a persones amb discapacitat: 4

 • Cos de diplomatura, salut pública (grup A, subgrup A2) Total de places: 10

Torn lliure: 8

Torn lliure, reserva per a persones amb discapacitat: 2

 • Agrupació professional de funcionaris del cos subaltern Total de places: 73

Torn lliure, reserva per a persones amb discapacitat intel·lectual: 73

 

 

 1. Personal laboral
 • Metge/essa, A1 Total de places: 8 Torn lliure: 7

Torn lliure, reserva per a persones amb discapacitat: 1

 • Periodista, A1 Total de places: 9 Torn lliure: 8

Torn lliure, reserva per a persones amb discapacitat: 1

 • Professor/a d’INEFC, A1

 

CVE-DOGC-A-22354224-2022

Total de places: 17 Torn lliure: 14

Torn lliure, reserva per a persones amb discapacitat: 3

 • Diplomat/ada en infermeria, B1 Total de places: 13

Torn lliure: 10

Torn lliure, reserva per a persones amb discapacitat: 3

 • Educador/a de llar d’infants, B1 Total de places: 54

Torn lliure: 41

Torn lliure, reserva per a persones amb discapacitat: 13

 • Fisioterapeuta, B1 Total de places: 23 Torn lliure: 20

Torn lliure, reserva per a persones amb discapacitat: 3

 • Integrador/a social, C1 Total de places: 41

Torn lliure: 36

Torn lliure, reserva per a persones amb discapacitat: 5

 • Conductor/a (carnet C), C2 Total de places: 9

Torn lliure: 8

Torn lliure, reserva per a persones amb discapacitat: 1

 • Conductor/a (carnet B), D1 Total de places: 7

Torn lliure: 6

Torn lliure, reserva per a persones amb discapacitat: 1

 • Ajudant/a de cuina – netejador/a, D2 Total de places: 15

Torn lliure: 6

Torn lliure, reserva per a persones amb discapacitat intel·lectual: 9

 • Cambrer/a – netejador/a D2 Total de places: 13

Torn lliure: 4

Torn lliure, reserva per a persones amb discapacitat intel·lectual: 9

 • Tècnic/a especialista en manteniment, C1 Total de places: 8

 

CVE-DOGC-A-22354224-2022

Torn lliure: 7

Torn lliure, reserva per a persones amb discapacitat: 1

 • Xofer/era de representació, C2 Total de places: 16

Torn lliure: 14

Torn lliure, reserva per a persones amb discapacitat: 2

 

 

 

Annex 2

 • Cos de professors d’ensenyament secundari (grup A, subgrup A1) Total de places: 558

Torn lliure: 1.480

Torn lliure, reserva per a persones amb discapacitat: 78

 • Cos de professors d’escoles oficials d’idiomes (grup A, subgrup A1) Total de places: 15

Torn lliure: 14

Torn lliure, reserva per a persones amb discapacitat: 1

 • Cos de professors d’arts plàstiques i disseny (grup A, subgrup A1) Total de places: 14

Torn lliure: 13

Torn lliure, reserva per a persones amb discapacitat: 1

 • Cos de mestres de taller d’arts plàstiques (grup A2, subgrup A2) Total de places: 2

Torn lliure: 2

 • Cos de mestres (grup A2, subgrup A2) Total de places: 109

Torn lliure: 1.054

Torn lliure, reserva per a persones amb discapacitat: 55

 • Cos de professors especialistes en sectors singulars (grup A2, subgrup A2) Total de places: 42

Torn lliure: 40

Torn lliure, reserva per a persones amb discapacitat: 2

(22.354.224)

https://www.catacctsiac.cat/temes/icetazo/