Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Convocatoria catala 30/9/23

Publicació de la relació actualitzada de persones convocades i exemptes de fer la part escrita de la prova de català de la fase 1 i publicació del dia, lloc i hora de realització de la prova

D´acord amb el previst a la diligència de 17 d´agost de 2023, mitjançant la qual es convoca a realitzar la part escrita de la prova de coneixements de llengua catalana a les persones aspirants que consten a l´annex 2 de la mateixa diligència i que es troben incloses en la FASE 1 i la FASE 1 AMPLIADA, a la vegada que es dona publicitat a la relació de persones aspirants que queden exemptes de realitzar-la per tenir acreditat el coneixement requerit.

ACORDA:

1. Recordar el dia i lloc i donar publicitat de l´horari i distribució d´aules en què es realitzarà la part escrita de la prova de coneixements de llengua catalana per a les persones aspirants incloses en la FASE 1 i FASE 1 AMPLIADA de la convocatòria.

La prova de coneixements de llengua catalana es realitzarà:
DIA: 30 de setembre de 2023
LLOC: Universitat Pompeu Fabra
Campus de la Ciutadella
Edifici Roger de Llúria
c/ Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona

HORARI PRIMER TORN: 09:30 hores (obertura de portes i accés dels aspirants a les aules)
10:00 hores (tancament de portes)

HORARI SEGON TORN: 12:00 hores (obertura de portes i accés dels aspirants a les aules)
12:30 hores (tancament de portes)

Les persones aspirants inscrites en més d´una categoria i convocades en un mateix torn a la prova d´un mateix nivell de català podran triar on prefereixen realitzar la prova d´entre les aules que els han estat assignades
Les persones aspirants convocades en dos torns diferents per realitzar el nivell C1 de català hauran de realitzar la prova en el primer torn. En cas que realitzin la part escrita de la prova en els dos torns, només es corregirà la prova realitzada en el primer torn, deixant sense efecte la prova realitzada en el segon torn.

2. Informar a totes les persones aspirants que per poder realitzar la part escrita de la prova de coneixements de llengua catalana és imprescindible portar:
– DNI o passaport o permís de conduir, en format original
– Bolígraf de tinta blava o negra
– Cinta correctora

3. Publicar la relació actualitzada de persones aspirants EXEMPTES i CONVOCADES per a la realització de la part escrita de la prova de coneixements de llengua catalana que consten a l´annex d’aquesta diligència.
Les persones aspirants que figuren com a CONVOCADES, en qualsevol dels dos torns, a la part escrita de la prova de coneixements de llengua catalana, que disposin del nivell de llengua catalana (equivalent o superior) requerit per a la seva categoria, el podran presentar el mateix dia de la prova, de 8:30 a 9:30, a les aules 40.S14 i 40.S16 de la planta soterrani de l´Edifici Roger de Llúria de la Universitat Pompeu Fabra, Campus de la Ciutadella, c/ Ramon Trias Fargas, 25-27, 08005 Barcelona. Aquestes persones aspirants hauran d’aportar la documentació original del nivell requerit i una còpia per tal que es pugui fer la corresponent comprovació de les dades per part del tribunal.
A partir de la data de publicació d´aquesta diligència, les persones convocades que vulguin presentar els documents acreditatius del nivell de català requerit abans del dia de la prova, ho podran fer d’acord amb el previst a la base 1.10 de les bases generals que regulen els processos selectius per a l’accés a la condició de personal estatutari de l’Institut Català de la Salut, que estableix:
“Els documents (…) s’han d’enviar a la Unitat de Selecció i Provisió de la Direcció de Recursos Humans de l’Institut Català de la Salut, amb indicació clara del codi d’identificació de la convocatòria i els motius que la justifiquen. La documentació es podrà presentar als registres dels llocs següents:
– Centre Corporatiu de l’Institut Català de la Salut (Gran Via de les Corts Catalanes 587, 08007 Barcelona).
– Gerències territorials, institucions hospitalàries i àmbits d’atenció primària de l’Institut Català de la Salut, i en qualsevol registre, d’acord amb l’art. 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i el Decret 266/2001, de 9 d’octubre, pel qual s’estableixen la creació, l’organització i les funcions de les oficines d’atenció ciutadana.”.

4. Oportunament es donarà publicitat, mitjançant diligència d’aquest tribunal, de les dades de realització de la part oral de la prova de coneixements de llengua catalana, a la qual estaran convocades únicament aquelles persones que hagin realitzat el dia 30 de setembre de 2023 la part escrita de la prova.

Veure el llistat aquí