Per una sanitat pública, universal i de qualitat

JUNTES PER ACABAR AMB LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

TREBALLEM JUNTES PER ACABAR AMB LA VIOLÈNCIA MASCLISTA.

CATAC-CTS AL TEU COSTAT.

La violència masclista es un fenomen que afecta a dones de  diverses classes socials, nivells educatius i cultures. La violència en l’àmbit laboral consisteix en la violència física, sexual, econòmica, digital o psicològica que es pot produir en l’àmbit públic o privat durant la jornada de treball, o fora del centre i de l’horari establert si té relació amb la feina. Inclou: assetjament per raó de gènere i sexual, i discriminació per embaràs o maternitat. Com a treballadores que  formem part del Institut Català de la Salut, no estem excloses de patir aquest  tipus de violència independentment de la categoria professional a la que  pertanyem.

L´impacte psicològic i emocional tenen conseqüències significatives a curt  o llarg termini, independentment del nivell educatiu o l´estatus econòmic, i  la por i/o la falta de recolzament (entre altres factors) poden dificultar-nos a  buscar ajuda per sortir-nos d’aquesta situació de violència.

Es essencial destacar la importància de la consciencia, l´educació i la  disponibilitat de recursos per recolzar a les dones víctimes. A CATAC-CTS,  com a sindicat feminista i contrari a qualsevol tipus de violència o agressió  vers les dones, volem acompanyar i assessorar, amb aquests recursos dels  que disposem les treballadores de l´ICS, per tal de fer efectiva la seva  protecció o el seu dret a l’assistència social íntegra:

Permís per situacions de violència de gènere:

  • Dret a absentar-se del lloc de treball.
  • Dret a hores de flexibilitat horària que, en cada situació concreta, siguin necessàries per a la seva protecció o assistència social. Les absències (totals  o parcials) es consideren justificades d’acord amb el que determinin els  serveis socials, policials o de salut.
  • Tenen dret a la reordenació del temps de treball a través de l’adaptació de l’horari, aplicació de l’horari flexible o altres formes d’ordenació del temps  de treball.
  • En cas que hagin d’abandonar la localitat on treballen, el departament els ha d’oferir un de característiques similars en el lloc on sol·licitin. ART. 49 d) EBEP -Llei 8/2006 de conciliació
  • Reducció de jornada per a dones víctimes de violència de gènere: a) Reducció jornada igual o inferior a 1/3: retribucions íntegres b) Reducció de jornada del 50%: retribucions bonificades en un 60% c) Reducció de jornada superior al 50%: retribucions reduïdes proporcionalment
  • 49 d) EBEP Llei 8/2006 Conciliació vida personal, familiar i laboral Excedència voluntària per violència de gènere: “S’atorgarà a aquelles dones víctimes de violència de gènere pel temps que ho sol·licitin, sense necessitat de període mínim de serveis ni termini de  permanència en la situació. Durant els dos primers mesos tindrà dret a  percebre les retribucions íntegres i, en el seu cas, les prestacions familiars  per fills a càrrec (art. 89.5 EBEP). Aquest temps computa a efectes de  reconeixement de triennis, de consolidació del grau personal i de sistema de  previsió o drets passius. Comporta reserva del mateix lloc de treball durant  sis mesos, sens perjudici que es pugui ampliar aquest termini. Comentari:  fins a un màxim de 18 mesos, prorrogables de 3 en 3 mesos) “. Art. 7 Llei Conciliació i EBEP .

L’ICS  disposa de diferents protocols d’actuació pels professionals  víctimes de violència masclista i/o intrafamiliar; protocol per a la prevenció,  detecció, actuació i resolució de situacions d’assetjament sexual per raó de  sexe; així com una Comissió d’Igualtat que orientarà i acompanyarà en els  tràmits necessaris (legals, psicològics i de serveis socials) a les víctimes.

Des de CATAC-CTS, l’encoratgem a les treballadores víctimes de violència masclista a contactar amb de les  nostres delegades per a informar-les i acompanyar-les en el seu procés de alliberació. Continuem treballant per desenvolupar estratègies efectives per a  l’erradicació de la violència de gènere en tota les seves formes.

CATAC-CTS AL TEU COSTAT.