Per una sanitat pública, universal i de qualitat

DILIGÈNCIA CATEGORIA DSI (Grup A, subgrup A2) (codi 129)

DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA DELS PROCESSOS SELECTIUS D’ESTABILITZACIÓ MITJANÇANT ELS SISTEMES DE CONCURS DE MÈRITS I DE CONCURS OPOSICIÓ, I DEL PROCÉS ORDINARI (TAXES DE REPOSICIÓ) PEL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ, PER PROVEIR PLACES BÀSIQUES DE PERSONAL ESTATUTARI DE L’INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT, PUBLICADA AL DOGC NÚM. 8823, DE 30.12.2022 (Codi identificació convocatòria 100)

CATEGORIA: Diplomat/ada sanitari/ària en infermeria (Grup A, subgrup A2) (codi 129)

Publicació de les persones aspirants convocades a la realització de la prova de l’oposició del dia 2.6.2024 de la fase 2 i de la fase 3 de la convocatòria

De conformitat amb allò que preveuen les bases 2, 8, 11.2 i 11.3 de la convocatòria esmentada i la diligència d’aquest tribunal de data 8 de maig de 2024, aquest tribunal qualificador,

ACORDA:
1r. Convocar el dia 2 de juny de 2024