Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ TSF/3297/2020, de 3 de desembre

RESOLUCIÓ TSF/3297/2020, de 3 de desembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de
l’Acord de la Comissió paritària del II Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció
primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut,
relatiu a les taules salarials 2020 (codi de conveni núm. 79100135012015).