Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Canvi de permisos a l’EBEP

Aquest any 2021 entra en vigor el canvi de permisos per mort, malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica afegint als familiars de 2º grau .

Permisos per defunció, accident o malaltia greu d’un familiar. Article 48 a) del EBEP
Publicat el 20 novembre, 2017
(actualitzada a gener de 2021)
L’article 48 a) de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic (EBEP), en la seva última redacció donada per la disposició final 37.1 de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, indica que els funcionaris públics (per tant personal estatutari) tenen, entre altres permisos:
“Per defunció, accident o malaltia greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que precisi de repòs domiciliari, d’un familiar dins del primer grau de consanguinitat o afinitat, tres dies hàbils quan el succés es produeixi en la mateixa localitat, i cinc dies hàbils quan sigui en diferent localitat.
Quan es tracti de la defunció, accident o malaltia greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que precisi de repòs domiciliari, d’un familiar dins del segon grau de consanguinitat o afinitat, el permís serà de dos dies hàbils quan es produeixi en la mateixa localitat i de quatre dies hàbils quan sigui en diferent localitat”.

En relació a aquest permís, poden fer-se les següents consideracions:
Per fi l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic (igual que l’Estatut dels Treballadors) incorpora la “hospitalització” i la “intervenció quirúrgica sense hospitalització” d’un familiar com a causes generadores de permís, recollint la recomanació de la Defensora del Poble de 2015 de “incloure expressament en el text de l’article 48 a) de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic el permís per hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització de familiars i parents que requereixi repòs domiciliari, amb les precisions que s’estimin pertinents, de manera favorable i d’acord amb la conciliació de la vida familiar i laboral.

Boe 341