Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/850/2021, de 25 de març, que dona publicitat a l’Acord 10/2021, de 25 de febrer

RESOLUCIÓ SLT/850/2021, de 25 de març, que dona publicitat a l’Acord 10/2021, de 25 de febrer

RESOLUCIÓ SLT/850/2021, de 25 de març, que dona publicitat a l’Acord 10/2021, de 25 de febrer, de la
Comissió Executiva del Consell d’Administració de l’Institut Català de la Salut, pel qual es modifiquen la
Unitat d’Atenció Continuada i d’Urgències de Base Territorial (ACUT) Vallès Oriental i la Unitat d’Atenció
Continuada i d’Urgències de Base Territorial (ACUT) Sabadell.