Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Resolució sobre l’adopció de mesures excepcionals en matèria de recursos humans per fer front a la situació d’emergència sanitària derivada de la pandèmia de COVID-19

Resolució sobre l’adopció de mesures excepcionals en matèria de recursos humans per fer front a la situació d’emergència sanitària derivada de la pandèmia de COVID-19.

La Circular de 19 de juny de 2021 del Servei Català de la Salut, per la qual s’estableixen directrius entorn l’adopció de mesures excepcionals en matèria de règim de personal per fer front a la situació d’emergència sanitària derivada de la pandèmia de COVID-19, determina que les entitats públiques de salut adscrites al Servei Català de la Salut han d’impulsar l’adopció dels acords adients per a l’aprovació de un seguit de mesures excepcionals en matèria de recursos humans, vinculades a professions que són a hores d’ara deficitàries i a la necessitat de donar cobertura a nous dispositius relacionats amb l’increment epidemiològic que afecta aquest estiu el nostre territori.

En l’exercici de les funcions que m’atribueix l’article 59.1 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’Estatut Marc del Personal Estatutari dels Serveis de Salut en relació amb l’art. 10.e de la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l’Institut Català de la Salut,

RESOLC

1. Aprovar les mesures excepcionals en matèria de recursos humans acordades en desenvolupament de les directrius establertes a la Circular de 19 de juny del Servei Català de la Salut següents:

1.1 Hores addicionals de la plantilla de medicina i infermeria per fer front a la situació actual epidemiològica de la COVID

A partir del dia 15 de juliol i fins el 15 de setembre, com a màxim, les hores programades addicionalment com atenció continuada als professionals de medicina i d’infermeria i que siguin necessàries per poder obrir nous dispositius o serveis en centres hospitalaris i centres d’atenció primària integrats als territoris amb una greu afectació epidemiològica, seran computades a efectes retributius al doble de la jornada ordinària.

La resta d’hores d’atenció continuada previstes i desenvolupades durant aquest període no experimenten cap variació.

1.2 Hores addicionals fetes pel personal resident de medicina i d’infermeria.

1.2.1 Les hores desenvolupades per part del personal resident de medicina de l’Institut Català de la Salut, R4 i R5, quan realitzi jornada complementària que hagi estat programada de forma addicional a partir del 16 de juliol, per idèntic motiu i circumstàncies a les previstes a l’apartat

1.1, es percebran al preu equivalent a l’hora de guàrdia del personal adjunt, 1’33 hores de
jornada continuada.

En els mateixos supòsits, la resta de personal mèdic resident i d’infermeria també veuran
millorades aquestes hores addicionals a raó de 1,33 hores per hora feta en aquests serveis.

1.2.2 El personal mèdic que cursi el darrer any de residència d’aquelles especialitats
especialment vinculades a fer front a la COVID, quan siguin requerits per donar cobertura a
nous dispositius a partir del 16 de juliol, en idèntic motiu i circumstàncies que les previstes a
l’apartat 1.1, podrà percebre el complement de jornada completa previst a les taules
retributives de l’ICS per al personal adjunt.

2 Vigència
Aquestes mesures seran d’aplicació des del dia 16 de juliol i com a màxim fins al dia 15 de
setembre de 2021, ambdós inclosos.

CIRCULAR per la qual s’estableixen directrius entorn l’adopció de mesures excepcionals en matèria de règim de personal per fer front a la situació d’emergència sanitària derivada de la pandèmia de COVID-19.